Õppekava                                                        (Alus: Käskkiri nr.96T, 01.detsember 2017.a.)
Õppekava nimetus   Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid + kasutamise järelevaataja pädevustunnistus. (ÕG-26)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm   Küttegaasipaigaldise kasutamise järelevaataja pädevustunnistuse omanikud Isikud, kes alustab tegelema gaasiga ja gaasiseadmetega Teised teemast huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Koolitusel osaleja tunneb kehtivad gaasi valdkonna standardid, direktiivid ja nende nõuded. Koolitusel osaleja teab nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tunneb nõuded gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele.   Koolitusel osaleja tunneb küttegaasi koostis ja omadused, omab teadmisi gaaside põlemisest, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb gaasipaigaldiste seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.  
Hind (ilma KM-ta) 575 euro
Õppe kogumaht  26t auditoorset tööd
Õppe sisu Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM (MTR) ja TJA registrid.  

Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tehnovõrgud. Nõuded gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. Euroopa direktiiv 2009/142/EÜ.

  Gaasimüük. Küttegaasi koostis ja omadused. Gaaside põlemine. Gaasipõletid. Gaasireguleerseadmed, nende elemendid ja paigutus. Gaasipaigaldise skeem, gaasireguleerimispunkt, tarviti gaasivarustuse põhimõtteline skeem. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Nõuded projektidele.  
Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne. Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus. Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.  
Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul  
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse (Kirjalik eksam)    
Väljastatavad dokumendid Pädevustunnistus  
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aaastat.

Igor Borissenko – omab tehnilist kõrgharidust.  On lõpetanud Loode Kaugõpe Polütehnilise Instituudi autotranspordi, majanduse ja juhtimise teaduskonna. Omab pädevus surveseadmete, gaasi ja masina valdkonnades. Lektor omab mittepurustava kontrolli VT sertifikaat, 3 tase. Staaz lektorina 5 aastat.

German Belov –rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Povarenkov –Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Matti Linamäe –omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.