Õppekava                                                                                    (Alus: Käskkiri nr.96T, 01.detsember 2017.a.)

Õppekava nimetus Gaasitööde projekteerimine (ÕGP-45)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Gaasitööde projekteerijad
  • Projektijuhid, projekteerijad ehituse valdkonnas.
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Teised teemast huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat ehitusseadustiku ja  küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste seadmete ja projektide auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Koolitusel osaleja tunneb kehtivad gaasi valdkonna standardid, direktiivid ja nende nõuded.

Koolitusel osaleja tunneb välisgaasitorustiku projekteerimise nõuded. Teab projektide kooskõlastamise, väljastamise ja kinnitamise tingimusi. Koolitusel osaleja  tunneb torustike ehitamise nõuded, sulgarmatuuri, katlamajade ja tööstusliku paigaldiste projekteerimise nõuded. Teab tuleohutusnõuded , vedelgaasi ohutusnõuded ja suitsu lõõride ja korstende konstruktsioonid ja paigaldamise nõuded.

Hind (ilma KM-ta) 600 euro
Õppe kogumaht 45t auditoorset tööd
Õppe sisu Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Ehitusseadustik. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM (MTR) ja TJA registrid. Eesti Gaasiliidu juhendid. EVS 843 „Linnatänavad“. EVS 932 „Ehitusprojekt“.

Välisgaasitorustiku  projekteerimise  nõuded (teras  ja  plast). Tingimuste  väljastamine  ja  projekti kooskõlastamine. PE torustike  ehitamine. Vasktorustike  ehitamine. Sulgarmatuur. Kesk  ja  madala  võimsusega  katlamajade projekteerimise  nõuded  (gaas  ja  küte).

Tuleohutusnõuded  ehitisele. Suitsulõõride  ja  korstende  konstruktsioonid,  nõuded  paigaldamisele. Ohutute  seadmete  tutvustus. Vedelgaasi  paigaldiste ohutusnõued. Nõuded küttegaasi projektidele ja nende kinnitamine.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aaastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.

Igor Borissenko – omab tehnilist kõrgharidust.  On lõpetanud Loode Kaugõpe Polütehnilise Instituudi autotranspordi, majanduse ja juhtimise teaduskonna. Omab pädevus surveseadmete, gaasi ja masina valdkonnades. Lektor omab mittepurustava kontrolli VT sertifikaat, 3 tase. Staaz lektorina 5 aastat.

Juri Viirmaa – soojusenergeetika insener, volitatud insener keevitustehnoloogia alal. Elering AS gaasitehnika ekspert. Staaz lektorina 15 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Olga Didenko – omab kõrgharidust kütte, gaasivarustuse ja ventilatsiooni valdkonnas. Fergold Projekt OÜ gaasi ja survesedmetööde projekteerija. Staaz lektorina 12 aastat.

Jaan Tulp – Uponor Eesti AS müügijuht.

Vassili Hartsuk – Põhja-Eesti Päästekeskus

Eduard Vanamölder  – Ecomatic AS

Andrei Mozessov – Industec AS

Roman Bogdanovits – AS Gaasivõrgud juhatuse esimees