Erikoolitus: Gaasi- ja surveseadmetööd tegev isik (ÕS-93S)

Õppekava nimetus Gaasi- ja surveseadmetööd tegev isik (ÕS-93S)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm

 

  • Isikud, kes alustab tegelema gaasitöödega ja gaasipaigaldiste ehitamisega;
  • Isikud, kes alustab tegelema surveseadmetöödega.
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõiki seaduse mõisteid ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtteid.

 

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid gaasi valdkonna standardeid, direktiive ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tunneb nõudeid gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele.

 

Koolitusel osaleja tunneb küttegaasi koostiseid ja omadusi, omab teadmisi gaaside põlemisest, teab ohutusmärke ja ohtusvahendeid. Koolitusel osaleja tunneb gaasipaigaldiste seadmeid ja nende põhimõttelisi skeeme.

 

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat surveseadme valdkonna seadusandlust. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

 

Koolitusel osaleja teab nõuded surveseadmetele, surveseadme paigaldamisele, surveseadmete  remondile ja ümberehitamisele. Tunneb nõuded surveseadmetöödele ning surveseadme tehtavatele keevitustöödele.

 

Koolitusel osaleja tunneb surveseadmed, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb surveseadmete seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

 

Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. Koolitusel osaleja on valmis ja omab õigust osaleda VT tase 2 pädevuseksamil vastavalt standardile EN ISO 9712 ja 2014/68/EU

Hind (käibemaksuga) 2500 euro.
Õppe kogumaht  93t auditoorset tööd.
Õppe sisu Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

 

Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tehnovõrgud. Nõuded gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele. EVS 843 „Linnatänavad“. EVS 932 „Ehitusprojekt“. Euroopa direktiiv 2009/142/EÜ

 

Gaasimüük. Küttegaasi koostis ja omadused. Gaaside põlemine. Gaasipõletid. Gaasi reguleerimis seadmed, nende elemendid ja paigutus. Gaasipaigaldise skeem, gaasireguleerimispunkt, tarviti gaasivarustuse põhimõtteline skeem. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Nõuded projektidele.

 

Surveseadme valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia Surveseadmete tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

 

Nõuded surveseadmete, surveseadme paigaldamisele ja surveseadmetöödele. Kvaliteedikontroll keevitustöödele. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. Euroopa surveseadme direktiiv 2014/68/EU. Surveseadmed, reguleerseadmed, kaitseklapid, sulgeseadmed nende elemendid ja paigutus. Katlade põhimõttelised skeemid. Ohutusmärgid, ohutusvahendid.

 

Nõuded projektidele. Katelde ehitus. Töötamise ja ekspluateerimise printsiibid. Surveanumad ja nende skeemid. Nõuded ohtliku vedeliku paikse mahuti valmistamisele.

 

Keevitusõmbluste kontrolli osa

1.Tutvumine standardite nõuetega:

 

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 1763, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971

 

2. Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte.

 

3. Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll.

 

4. Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused.

 

5. Metallurgia ja kuumtöötlemise alused.

 

6. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid)

 

7. Praktiline osa:

 

– Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel ;

 

– Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403 ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud surveseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspektid paberkujul.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Gaasitööd tegeva isiku pädevuseksam

Surveseadme tööd tegeva isiku pädevuseksam

Väljastatavad dokumendid Gaasitööd tegeva isiku pädevustunnistus

Surveseadme tööd tegeva isiku pädevustunnistus

Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aastat.

Juri Viirmaa – soojusenergeetika insener, volitatud insener keevitustehnoloogia alal. Endine Tehnilise Järelevalve inspektsiooni töötaja. Omab pädevus surveseadmete, küttegaasiseadmete ja masina valdkonnades. Elering AS gaasitehnika ekspert. Staaz lektorina 15 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Olga Didenko – omab kõrgharidust kütte, gaasivarustuse ja ventilatsiooni valdkonnas. Fergold Projekt OÜ gaasi- ja survesedmetööde projekteerija. Staaz lektorina 12 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, küttegaasiseadme ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.

Urmas Nulk – Vexve OY Regional Sales Manager, 10 aastat töökogemust selles valdkonnas. Vexve on maailma juhtiv ventiililahenduste tarnija gaasi, kütte- ja jahutusvajaduste jaoks linna- ja tööstuskeskkonnas.

Tiit Mäekivi – korstnapühkija Instituut MTÜ, tegev korstnapühki ja Eesti Standardiamet Tehniline komitee nr32. Staaz lektorina  13 aastat.

Jaan Tulp – Uponor Eesti AS müügijuht.