Vedelgaasipaigaldiste käitaja LPG (24 tundi)

Õppekava                                                                                                                    

Õppekava nimetus Vedelgaasipaigaldise käitaja LPG (ÕVGK-24)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
 

Koolituse sihtrühm

 

  • Vedelgaasipaigaldise käitaja (balloni tankija, vahetaja, metallide lõikaja-keevitaja)tunnistuse omanikud
  • Isikud, kes alustab tegelema vedelgaasiga ja
  • vedelgaasiseadmetega
  • Teised teemast huvitatud isikud
 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna (vedelgaasiosas)seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõiki seaduse mõisteid ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtteid.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid gaasivaldkonna standardeid, direktiive ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid gaasi paigaldisele,gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele.

Koolitusel osaleja tunneb vedelgaasi koostiseid ja omadusi, omab teadmisi gaaside põlemisest, teab ohutusmärke ja ohtus vahendeid. Koolitusel osaleja tunneb gaasipaigaldiste seadmeid ja nende põhimõttelisi skeeme.

Hind (ilma KM-ta) 495 euro
Õppe kogumaht  24 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
 

Õppe sisu

Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmise esitavad nõuded.

EVS-EN 1439:2017 LPG equipment and accessories – Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling

Gaasimüük. Vedelgaasi koostis ja omadused. Vedelgaasi põletamine. Gaasipõletid. Gaasireguleerimis seadmed, nende elemendid ja paigutus. Gaasipaigaldise skeem, gaasireguleerimispunkt, tarviti gaasivarustuse põhimõtteline skeem. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Nõuded projektidele.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn,Värvi 5 (Laki 12), korpus A,tuba403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõikmeiekoolitusruumid on remonditud ja vastavadtöötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutusenõuetele.Õppeklassid onavarad ja kergestiõhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse
Väljastatavad dokumendid Tunnistus koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson– GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaži lektorina 27 aaastat.

Igor Borissenko– omab tehnilist kõrgharidust.  On lõpetanud Loode Kaugõpe Polütehnilise Instituudi autotranspordi, majanduse ja juhtimise teaduskonnas. Omab pädevust surveseadmete, gaasi ja masina valdkondades. Lektor omab mittepurustava kontrolli VT sertifikaati, 3 tase. Staaž lektorina 5 aastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti t On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.

Matti Linamäe –omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstus elektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnikadirektor. Omab pädevust surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaž lektorina 12 aastat.