24t_masina_ÕM-24

Masina valdkonna 24 tundi õppekava

Õppekava nimetus Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid.   (ÕM-24)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö.
Koolituse sihtrühm
  • Masina kasutamise järelevaataja pädevustunnistuse omanikud;
  • Masinatöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud;
  • Isikud, kes alustab tegelema masina kasutamisega ja masinatöödega;
  • Teised teemast huvitatud isikud.
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Tunneb masinate auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab ohutuse põhinõuded masinate kasutamisel. Koolitusel osaleja teab nõuded masina paigaldamisele, remondimisele, ümberehitamisele ja projekteerimisele. Tunneb nõuded  masinal tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb masinad, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb masina seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

Hind (käibemaksuta) 500 euro.
Õppe kogumaht  24 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu Masina valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Masinate tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Nõuded masinatele, masina paigaldamisele, remontimisele ja ümberehitamisele ja tööde projekteerimisele, masina kasutusele ning ohutuse tagamisele. Nõuded masinatöödel tehtavatele keevitustöödele. Euroopa masina direktiiv 2006/42/EÜ.

Masinad, masinaseadmed nende elemendid ja paigutus. Masina, masinaseadme paigaldise skeemid. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Kraanadega tööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114 – 20 ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud masinaseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata.
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda pädevustunnistuse saamiseks.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aastat. 

Anatoli Jermak –  Eesti  Ettevõtluskõrgkool  Mainor ärijuhtimine eriala ja Tallinna Tehnikaülikooli  Virumaa Kolledž masinaehituse tehnoloogia eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Klarias Compani OÜ tõstetööde spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadi VT-2. Staaz lektorina 7 aastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti t On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2.Staaž lektorina 9 aastat. 

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, küttegaasiseadme ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.