Tuletööde tuleohutuse nõuded

Õppekava                                                                            

Õppekava nimetus Tuletööde tuleohutuse nõuded (ÕT-8)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud
  • Tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid
  • Seadmetööde vastutavad ja vahetult tegevat isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja orienteerub tuleohutusseadusandluses, tuleohutuse süsteemis ning riikliku järelevalve tavades.

Koolitusel osaleja omandab uusi oskuseid ning õpib neid kasutama igapäevatöös.

Koolitusel osaleja tunneb tuleohutuse tagamise kohustusi ja nõudeid.

Koolitusel osaleja  tunneb erinevaid tulekustutite liike ja oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt.

Koolitusel osaleja saab vastutada ja teostada tuletööd.

Hind (ilma KM-ta) 150 euro
Õppe kogumaht  8t auditoorset tööd
Õppe sisu 1.  Tuleohutuse seadus
Tuleohutuse tagamise kohustused. Vastutusala.Tuleohutuse nõuded, mida esitatakse ehitistele ja nende osadele.

Evakuatsiooninõuded.

Tuletööde mõiste ja üldnõuded.

Tulekustutusvahendid ja ohutusmärgid

2. Tuletöö tegemisele esitavad nõuded

Tuletöö koha nõuded.

Tuletööde liigid ja tööde teostamise ohud.

Tuletööde korraldamise ja järelevalve nõuded ja nende vormistamine

Tulekustutite valik ja nende paigaldamine objektil

Tulekustutite korrashoiu tagamine.

Tuletöö tegemise nõuded.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Igor Borissenko – omab tehnilist kõrgharidust.  On lõpetanud Loode Kaugõpe Polütehnilise Instituudi autotranspordi, majanduse ja juhtimise teaduskonna. Omab pädevus surveseadmete, gaasi ja masina valdkonnades. GKK OÜ tuleohutuse vastutav isik. Lektor omab mittepurustava kontrolli VT sertifikaat, 3 tase. Staaz lektorina 5 aastat.

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aaastat.