Sertifitseerimise protseduurid

Personali sertifitseerimise protseduurid

Personali sertifitseerimine toimub GKK OÜ juhtimissüsteemi käsiraamatus kinnitatud sertifitseerimisskeemide alusel.

Protseduurid sertifitseerimiseks:

 • taotluse esitamine koos tõendusdokumentidega
 • taotluse täitmise õigsuse kontrollimine ja esitatud dokumendides olemasoleva informatsiooni piisavus
 • taotlused peavad olema ilma parandusteta
 • taotlusi ei tohi parandada ka korrektuurpliiatsiga
 • taotlus peab olema allkirjastatud, dateeritud
 • peale taotluse ja dokumendide kontrollimist vastuvõtja poolt, teavitatakse pädevuseksami toimumise aeg ja koht
 • pädevuseksamile ilmumisel peab olema kaasas isikut tõendav dokument
 • pädevuseksam on kirjalik
 • taotlejale koostatakse eksamiküsimustik vastavalt taotluses esitatud ulatusele
 • pädevuseksami pikkus on 90 minutit
 • pädevuseksami tulemused fikseeritakse eksamiprotokollis
 • saavutatud tulemuste põhjal teeb sertifitseerimisotsuse erapooletu, sertifitseerimise eest vastutav isik
 • pädevustunnistuse vormistamine
 • pädevustunnistuse saanud sertifitseeritud isik kantakse GKK OÜ kodulehel gkk.ee olevasse registrisse
 • pädevustunnistuse kätte saamisel allkirjastab sertifitseeritud isik pädevustunnistuse kasutamise lepingu ja annab hinnangu GKK OÜ sertifitseerimise tegevusele
 • pädevuseksami tulemused tantakse statistiliste andmete registrisse hinnangu andmiseks sertifitseeritud isikute sertifitseerimise võrdsuse analüüsile.