Pädevustunnistuse saamise eeldused

Pädevustunnistuse saamise eeltingimused

Pädevustunnistuse saamise eeltingimused

Pädevuseksamile lubamise eelduseks on vastava hariduse, erialase ettevalmistuse ja töökogemuse nõuete täidetus. Taotlejal tuleb esitada koos taotlusega  tõendusdokumendid. Pädevuseksami korraldamine toimub pädevuseksami korrale. Eksamiküsimustikud põhinevad pädevuseksami temaatikatel.

Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna kasutamise järelevaataja:

 • Täiendkoolitus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna kasutamise järelevaataja kompetentsusele taotleja peab esitama resertifitseerimise puhul tunnistus või tõend, ei ta osales eelneva kolme aasta jooksul vähemalt 6 tundi täiendkoolitustel taotletud valdkonnas:
 1. Täiendkoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja sisaldama ka resertifitseerimisperioodil toimunud õigusaktide muudatusi.
 • Pädevuseksami sooritamine

Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegev isik

Pädevustunnistuse saamiseks peavad isikul olema täidetud nõuded haridusele, erialasele ettevalmistusele ja töökogemusele.

 • Erialane ettevalmistus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegeva isiku kompetentsusele taotleja peab esitama tõendusdokumendid oma hariduse kohta, vähemalt üks nimekirjast:
 1. Juhul, kui haridust tõendavad dokumendid puuduvad, siis taotleja peab esitama tõendusdokumendid, et omab vähemalt 10 aastat praktilist töökogemust tehnika, majandus, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas.
 2. Keskharidus (gümnaasium või keskkool) + tõendusdokumendid, et taotleja omab vähemalt 10 aastat praktilist töökogemust tehnika, majandus, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas.
 3. Keskeriharidus või kutseharidus (kõrgkool, kutsekool või polütehnikum) tehnika, majandus, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas.
 4. Ülikooli kõrgharidus (bakalauruse, magistri või doktori kraad) tehnika, majandus, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas. Tööde projekteerimiseks peab olema taotlejal erikõrgharidus.
 • Valdkonna töökogemus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegeva isiku kompetentsusele taotleja peab esitama dokument, mis tõendab vähemalt 2 aastane praktiline töökogemus taotletud valdkonnas. Tööde projekteerimiseks peab olema taotlejal 3 aastane eriala töökogemus. Taotleja peab esitama tõendusdokument, vähemalt 1 nimekirjast:
 1. Tõend vabas vormis ettevõttest, kus oli omandatud töökogemus, allkirjastatud ja dateeritud juhatuse liikme-, tegevjuhi- või projektijuhi poolt. Tõendis peavad olema järgmised andmed: ettevõtte nimi, allkirjastaja nimi ja perekonnanimi, töötaja nimi ja perekonnanimi ning isikukood, töö algus, töö lõpp või märgis, et isik töötab tänapäevani, teostatud tööde kirjeldused, allkirjastamise kuupäev ja allkiri.
 2. Tõend Gaasikasutuskoolituse OÜ vormil TT-1 ettevõttest, allkirjastatud ja dateeritud juhatuse liikme-, tegevjuhi- või projektijuhi poolt.
 3. Tööraamat koos töölepinguga ja tööjuhendiga ning teised tõendusdokumendid, mis adekvaatselt tõendavad, et taotleja omab vastav praktiline töökogemus taotletud valdkonnas.
 • Täiendkoolitus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegeva isiku kompetentsusele taotleja peab esitama resertifitseerimise puhul tunnistus või tõend, ei ta osales eelneva kolme aasta jooksul vähemalt 12 tundi täiendkoolitustel taotletud valdkonnas:
 1. Täiendkoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja sisaldama ka resertifitseerimisperioodil toimunud õigusaktide muudatusi.
 • Pädevuseksami sooritamine

Toimingud pädevustunnistuse kehtivuse lõppemisel

Pädevustunnistuse kehtivuse lõppedes on taotlejal õigus oma jätkuvat kompetentsust tõendada kahel viisil, uue sertifikaadi väljastamisega läbides sertifitseerimistoimingud esmase sertifitseerimise mahus või läbides resertifitseerimise alljärgnevate eeltingimuste täidetuse puhul:

–   pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene

–   osaleda täiendkoolitusel, vastavalt pädevustunnistuse saamise eeltingimustele

–   tuleb teha kirjalik pädevuseksam

Pädevustunnistus

Pädevustunnistuse omandamisel tuleb sõlmida sertifitseeritud isikuga pädevustunnistuse kasutamise leping. Pädevustunnistuse kasutamise leping hakkab kehtima alates pädevustunnistuse saamisest, kuni selle kehtivusaja lõpuni või lõpetamiseni. Peale tunnistuse väljastamist sisestatakse tunnistuse andmed 10 tööpäeva jooksul Tehnilise Järelevalve registrisse, mis on avalikus tehtud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel: https://jvis.tja.ee/

Pädevustunnistus väljastatakse 5 aastaks.