Pädevustunnistuse saamise eeldused

Pädevustunnistuse saamiseks peavad isikul olema täidetud nõuded haridusele, erialasele ettevalmistusele ja töökogemusele ning sooritatud pädevuseksam.

Pädevuseksamile lubamise eelduseks on vastava hariduse, erialase ettevalmistuse ja töökogemuse nõuete täidetus. Taotlejal tuleb esitada koos taotlusega  tõendusdokumendid. Pädevuseksami korraldamine toimub pädevuseksami korrale. Eksamiküsimustikud põhinevad pädevuseksami temaatikatel.

Toimingud pädevustunnistuse kehtivuse lõppemisel

Pädevustunnistuse kehtivuse lõppedes on taotlejal õigus oma jätkuvat kompetentsust tõendada kahel viisil, uue sertifikaadi väljastamisega läbides sertifitseerimistoimingud esmase sertifitseerimise mahus või läbides resertifitseerimise alljärgnevate eeltingimuste täidetuse puhul.

– pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene

– tuleb teha vähendatud mahus kirjalik eksam ning osaleda eelneva kolme aasta jooksul täiendkoolitusel: gaasitöö, surveseadmetöö ja masinatöö -12 akadeemilist tundi.

Taotlejal tuleb esitada koos taotlusega GKK OÜ-le tõendusdokumendid viimase kolme aasta jooksul sertifitseeritud valdkonna erialase täiendkoolituse eduka läbimise kohta. Täiendkoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja kui asjakohane, siis sisaldama ka resertifitseerimisperioodil toimunud õigusaktide muudatusi.

Pädevustunnistus

Pädevustunnistuse omandamisel tuleb sõlmida sertifitseeritud isikuga pädevustunnistuse kasutamise leping. Pädevustunnistuse kasutamise leping hakkab kehtima alates pädevustunnistuse saamisest, kuni selle kehtivusaja lõpuni või lõpetamiseni. Peale tunnistuse väljastamist sisestatakse tunnistuse andmed 10 tööpäeva jooksul Tehnilise Järelevalve registrisse, mis on avalikus tehtud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel: https://jvis.tja.ee/

Pädevustunnistus väljastatakse 5 aastaks.