93t_Erikoolitus: Masina- ja surveseadmetööd tegev isik_ÕM-24+ÕS-24+ÕVT-45

Õppekava nimetus Masina- ja surveseadmetööd tegev isik (ÕM-24+ÕS-24+ÕVT-24)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö

 

Koolituse sihtrühm
  • Isikud, kes alustab tegelema masinatöödega;
  • Isikud, kes alustab tegelema surveseadmetöödega.
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Tunneb masinate auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab ohutuse põhinõuded masinate kasutamisel. Koolitusel osaleja teab nõuded masina paigaldamisele, remondimisele, ümberehitamisele ja projekteerimisele. Tunneb nõuded  masinal tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb masinad, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb masina seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat surveseadme valdkonna seadusandlust. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab nõuded surveseadmetele, surveseadme paigaldamisele, surveseadmete  remondile ja ümberehitamisele. Tunneb nõuded surveseadmetöödele ning surveseadme tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb surveseadmed, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb surveseadmete seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. Koolitusel osaleja on valmis ja omab õigust osaleda VT tase 2 pädevuseksamil vastavalt standardile EN ISO 9712 ja 2014/68/EU

 

Hind (KM-ga) 2500 euro
Õppe kogumaht 93t auditoorset tööd.
Õppe sisu Masina valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Masinate tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Nõuded masinatele, masina paigaldamisele, remontimisele ja ümberehitamisele ja tööde projekteerimisele, masina kasutusele ning ohutuse tagamisele. Nõuded masinatöödel tehtavatele keevitustöödele. Euroopa masina direktiiv 2006/42/EÜ.

Masinad, masinaseadmed nende elemendid ja paigutus. Masina, masinaseadme paigaldise skeemid. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Kraanadega tööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.

Surveseadme valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia Surveseadmete tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Nõuded surveseadmete, surveseadme paigaldamisele ja surveseadmetöödele. Kvaliteedikontroll keevitustöödele. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. Euroopa surveseadme direktiiv 2014/68/EU. Surveseadmed, reguleerseadmed, kaitseklapid, sulgeseadmed nende elemendid ja paigutus. Katlade põhimõttelised skeemid. Ohutusmärgid, ohutusvahendid.

Nõuded projektidele. Katelde ehitus. Töötamise ja ekspluateerimise printsiibid. Surveanumad ja nende skeemid. Nõuded ohtliku vedeliku paikse mahuti valmistamisele.

Keevitusõmbluste kontrolli osa

1.Tutvumine standardite nõuetega:

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 1763, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971

2. Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte.

3. Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll.

4. Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused.

5. Metallurgia ja kuumtöötlemise alused.

6. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid)

7. Praktiline osa:

– Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel ;

– Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine.

 

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114-20, korpus A, tuba 403 ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud surveseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

 

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul

 

Hindamismeetodid ja kriteeriumid Masinatööd tegeva isiku pädevuseksam

Surveseadme tööd tegeva isiku pädevuseksam

Väljastatavad dokumendid Masinatööd tegeva isiku pädevustunnistus

Surveseadme tööd tegeva isiku pädevustunnistus

Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti t On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2.Staaž lektorina 9 aastat. 

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, küttegaasiseadme ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.

Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. Staaž lektorina 10 aastat.

Karl Ingermann – TTÜ emeriitdotsent,  omab kõrgharidust, tehnikateaduste kandidaat (PhD). Endine Narva Polütehnikum tehnikaalaste õppeainete lektor ning Kohtla-Järve Soojuselektrijaama vaneminsener. Pedagooline staaz 50 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.

.