Tuletööde tuleohutuse nõuded

Õppekava                                                                            

Õppekava nimetus Tuletööde tuleohutuse nõuded (ÕT-8)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud
  • Tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid
  • Seadmetööde vastutavad ja vahetult tegevat isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja  tunneb tuleohutuse valdkonnas kehtivat seadusandlust ja tuletööde läbiviimise nõudeid.
Hind (ilma KM-ta) 150 euro
Õppe kogumaht  8 ak. tundi,  millest 6ak. tundi auditoorne töö, 2 ak.tundi praktika koolikeskonnas (1 ak.t = 45min).
Õppe sisu 1.  Tuleohutuse seadus
Tuleohutuse tagamise kohustused. Vastutusala. Tuleohutuse nõuded, mida esitatakse ehitistele ja nende osadele. Evakuatsiooninõuded.
Tuletööde mõiste ja üldnõuded. Tulekustutusvahendid ja ohutusmärgid. 2. Tuletöö tegemisele esitavad nõudedTuletöö koha nõuded. Tuletööde liigid ja tööde teostamise ohud. Tuletööde korraldamise ja järelevalve nõuded ja nende vormistamine. Tulekustuttusvahendid tuletöö kohas. Tulekustutite valik ja nende paigaldamine objektil.      Tulekustutite heas seisukorras hoolduse garantii tagamine.
3. Praktilise kustutusharjutuse korraldaminePraktiline töö tulekustutiga.
Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul, tulekustutusvahendid
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse kirjaliku eksamiga
Väljastatavad dokumendid Tunnistus  koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tunnistus kehtib 5 aastat.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. Staaž lektorina 10 aastat.

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 28 aaastat.