8t_Tuletööde tuleohutuse nõuded_ÕMTT-8

Õppekava                                                                            

Õppekava nimetus Tuletööde tuleohutuse nõuded (8 tundi)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud
  • Tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid
  • Seadmetööde vastutavad ja vahetult tegevat isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja  tunneb tuleohutuse valdkonnas kehtivat seadusandlust ja tuletööde läbiviimise nõudeid. Koolitusel osaleja oskab praktilitselt kasutada tulekustutusvahendid.
Hind (ilma KM-ta) 195 euro
Õppe kogumaht 8 ak. tundi,  millest 6ak. tundi auditoorne töö, 2 ak.tundi praktika koolikeskonnas (1 ak.t = 45min).
Õppe sisu 1.  Tuleohutuse seadus. Tuleohutuse tagamise kohustused. Vastutusala. Tuleohutuse nõuded, mida esitatakse ehitistele ja nende osadele. Evakuatsiooninõuded. Tuletööde mõiste ja üldnõuded. Tulekustutusvahendid ja ohutusmärgid. – 3 ak.t

2. Tuletöö tegemisele esitavad nõuded. Tuletöö koha nõuded. Tuletööde liigid ja tööde teostamise ohud. Tuletööde korraldamise ja järelevalve nõuded ja nende vormistamine. Tulekustuttusvahendid tuletöö kohas. Tulekustutite valik ja nende paigaldamine objektil.      Tulekustutite heas seisukorras hoolduse garantii tagamine. – 3 ak.t

3. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine. Praktiline töö tulekustutiga. – 2 ak.t

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.
Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.
Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.
Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul, tulekustutusvahendid
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides ning on sooritatud eksam. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksamiga. Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses.
Väljastatavad dokumendid Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Tunnistus  koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tunnistus kehtib 5 aastat.

Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. On läbinud tuleohutusspetsialistide 5.tase koolituse ja omab õigust läbi viia koolitusi selles valdkonnas.  Staaž lektorina 10 aastat.