Sertifitseerimisskeemide kirjeldus

Sertifitseerimisskeemide kirjeldus

 1. Sertifitseerimisulatus

Gaasikasutuskoolituse OÜ teostab isikute sertifitseerimise teenused järgmises ulatuses:

 • Gaasipaigaldise, surveseadme ja masina kasutamise järelevaataja.
 • Gaasi-, surveseadme- ja masinaitöid tegev isik

Seadme kasutamise järelevaataja ja töid tegev isik

Gaasivaldkond hõlmab A, B, C ja D kategooria gaasipaigaldisi, välis- ja sisegaasipaigaldisi, maa-,  bio-, tööstus- ja vedelgaasipaigaldisi ning terasest, plastist ja vasest gaasipaigaldisi.

Surveseadme valdkond hõlmab aurukatlaid, kuumavee- või muu vedeliku katlaid, surveanumaid, torustikuid, ohtliku vedeliku paikse mahuteid, ohtliku vedeliku veoanumaid ja meditsiinigaasissüsteeme.

Masina valdkond hõlmab sild-,  pukk-  ja  konsoolkraane, statsionaarsete  noolkraane,  liikurnool- ja  raudteekraane, tornkraane, portaalkraane, lifte ja kaubalifte, platvormtõstukeid  ja  kabiiniga  ehitustõstukeid, hüdro-  ja  korvtõstukeid ning atraktsioone.

 1. Töö ja ülesannete kirjeldus

Gaasivaldkond

 • Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja organiseerib ja korraldab gaasipaigaldise ohutut kasutamist, jälgib ohutust ja kindlustab dokumentide olemasolu ja nende kättesaadavuse personalile. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja peatab seadme kasutamise, kui ilmneb vahetu oht. Tagab, et seadme kasutaja on kompetente ja seadme audit on tehtud ettenähtud ajal.
 • Gaasitööd tegev isik teostab järgmisi töid: gaasitööde projekteerimine, gaasipaigaldise ehitamine, gaasipaigaldise remontimine ja hooldamine, gaasiseadme remontimine, hooldamine, paigaldamine  ja  demonteerimine, küttegaasi  ladustamine ja küttegaasianuma  täitmine. Gaasitööd tegev isik tagab, et gaasitöödel või gaasipaigaldise ehitamisel järgitakse “Seadme ohutuse seaduse” ja teiste õigusaktide nõudeid. Gaasitööd tegev isik teostab gaasitöid ja gaasipaigaldise ehitamist vastavalt ohutusnõutele  ja tagab vajalike dokumentide olemasolu. Gaasitööd tegev isik valdab piisavaid tehnilisi vahendeid ja vajalike dokumentatsiooni gaasitööde tegemiseks.

Surveseadme valdkond

 • Surveseadme kasutamise järelevaataja organiseerib ja korraldab surveseadme ohutut kasutamist, jälgib ohutust ja kindlustab dokumentide olemasolu ja nende kättesaadavuse personalile. Surveseadme kasutamise järelevaataja peatab seadme kasutamist, kui ilmneb vahetu oht. Tagab, et seadme kasutaja on kompetente ja seadme audit on tehtud ettenähtud ajal.
 • Surveseadme tööd tegev isik teostab järgmisi töid: surveseadmetööde projekteerimine, paigaldamine, remontimine, ümberehitamine ja ohtliku vedeliku paikse mahuti valmistamine. Surveseadme tööd tegev isik tagab, et surveseadmetööde teostamisel järgitaks “Seadme ohutuse seaduse” ja teiste õigusaktide nõudeid. Surveseadme tööd tegev isik teostab surveseadmetööd vastavalt ohutusnõutele ja peab tagab vajalike dokumentide olemasolu. Surveseadme tööd tegev isik valdab piisavaid tehnilisi vahendeid ja vajalike dokumentatsiooni surveseadmetööde tegemiseks.

Masina valdkond

 • Masina kasutamise järelevaataja organiseerib ja korraldab masina ohutut kasutamist, jälgib ohutust ja kindlustab dokumentide olemasolu ja nende kättesaadavuse personalile. Masina kasutamise järelevaataja peatab seadme kasutamise, kui ilmneb vahetu oht. Tagab, et seadme kasutaja on kompetente ja seadme audit on tehtud ettenähtud ajal.
 • Masinatööd tegev isik teostab järgmisi töid: masinatööde projekteerimine, masina paigaldamine, remontimine ja ümberehitamine. Masinatööd tegev isik tagab, et masinatööde teostamisel järgitaks “Seadme ohutuse seadust” ja teiste õigusaktide nõudeid. Masinatööd tegev isik teostab masinatöid vastavalt ohutusnõutele ja tagab vajalike dokumentide olemasolu. Masinatööd tegev isik valdab piisavaid tehnilisi vahendeid ja vajalike dokumentatsiooni gaasitööde tegemiseks.                    
 1. Nõutav kompetentsus ja sertifitseerimise eeltingimused 

Gaasipaigaldise, surveseadme ja masina kasutamise järelevaatajal peavad olema teadmised seadmetest, mille kasutamise järelevaatajaks ta on määratud, samuti selle ehitusest ning kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagavad seadme ohutu kasutamise.

Gaasi, surveseadme ja masinaitöid tegeval isikul peab olema erialane ettevalmistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus antud valdkonnas ning teadmised seadmest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest tema poolt tegevate gaasitööde ohutuse tagamiseks vajalikus mahus. Gaasi-, surveseadme- ja masinaitööde projekteerimiseks peab olema taotlejal kõrgharidus ja 3 aastane erialane töökogemus.

Gaasipaigaldise, surveseadme ja masina kasutamise järelevaataja sertifitseerimise eeltingimused.

 • Täiendkoolitus. Gaasipaigaldise, surveseadme ja masina valdkonna kasutamise järelevaataja kompetentsuse taotleja peab esitama resertifitseerimise puhul tunnistuse või tõendi, et ta osales eelneva kolme aasta jooksul vähemalt 6 tundi täiendkoolitustel taotletud valdkonnas. Täiendkoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja sisaldama ka resertifitseerimisperioodil toimunud õigusaktide muudatusi.

Gaasi-, surveseadme- ja masinaitöid tegeva isiku sertifitseerimise eeltingimused.

 • Erialane ettevalmistus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegeva isiku kompetentsuse taotleja peab esitama tõendusdokumendi oma hariduse kohta, vähemalt ühe allpooltoodud loetelust:
 • Juhul, kui haridust tõendavad dokumendid puuduvad, siis taotleja peab esitama tõendusdokumendid, et omab vähemalt 10 aastat praktilist töökogemust tehnika, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas.
 • Keskharidus (gümnaasium või keskkool) + tõendusdokumendid, et taotleja omab vähemalt 10 aastat praktilist töökogemust tehnika, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas.
 • Keskeriharidus või kutseharidus (kõrgkool, kutsekool või polütehnikum) tehnika, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas.
 • Ülikooli kõrgharidus (bakalauruse, magistri või doktori kraad) tehnika, ehituse, keevituse või keemia valdkonnas. Tööde projekteerimiseks peab olema taotlejal erialane kõrgharidus.
 • Valdkonna töökogemus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegeva isiku kompetentsuse taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 2 aastast praktilist töökogemust taotletud valdkonnas. Tööde projekteerimiseks peab olema taotlejal 3 aastane erialane töökogemus. Taotleja peab esitama tõendusdokument, vähemalt 1 vähemalt ühe allpooltoodud loetelust:
 • Vabas vormis tõend ettevõttest, kus omandati töökogemus, mis on allkirjastatud ja dateeritud juhatuse liikme-, tegevjuhi- või projektijuhi poolt. Tõendis peavad olema järgmised andmed: ettevõtte nimi, allkirjastaja nimi ja perekonnanimi, töötaja nimi ja perekonnanimi ning isikukood, töö algus, töö lõpp või märge, et isik töötab praegu selles ettevõttes, teostatud tööde kirjeldused, allkirjastamise kuupäev ja allkiri.
 • Tõend (Gaasikasutuskoolituse OÜ Vorm: GKK TP-020, v1) ettevõttest, allkirjastatud ja dateeritud juhatuse liikme-, tegevjuhi- või projektijuhi poolt.
 • Tööraamat koos töölepingu ja tööjuhendiga ning teised tõendusdokumendid, mis adekvaatselt tõendavad, et taotleja omab vastav praktiline töökogemus taotletud valdkonnas.
 • Täiendkoolitus. Gaasi, surveseadme ja masina valdkonna töid tegeva isiku kompetentsuse taotleja peab esitama resertifitseerimise puhul tunnistuse või tõendi, et ta osales eelneva kolme aasta jooksul vähemalt 12 tundi täiendkoolitustel taotletud valdkonnas. Täiendkoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja sisaldama ka resertifitseerimisperioodil toimunud õigusaktide muudatusi.
 1. Sertifitseerimisprotsess

Taotlemine

Isik, kes soovib sooritada pädevuseksamit ja saada gaasi, surveseadme või masina valdkonna pädevust peab esitama GKK OÜ-le vastava taotluse. Koos taotlusega esitatakse kõik vajalikud tõendusdokumendid, mis on kirjeldatud punktis 3, sõltuvalt soovitud ulatusest. Taotluste vormid on esitatud GKK OÜ veebilehes www.gkk.ee või on kättesaadavad GKK OÜ peakontoris aadressil Tallinn, Ehitajate tee 114-20. Pädevuseksamikorraldaja kontrollib, kas taotluses märgitud sertifitseerimise ulatus ja soovitud valdkond vastavad nõutud eeltingimustele ning on kaetud tõendusdokumentidega. Pädevuseksami korraldaja allkirjastab taotluse ja teatab taotlejale pädevuseksami aja.

Pädevuseksami  korraldamine  ja hindamismeetodid.

Pädevuseksami korraldamise reeglid

 • Pädevuseksami komisjoni moodustab, nimetab sinna liikmed ja kutsub tagasi GKK OÜ sertifitseerimise eest vastutav isik oma käskkirjaga.
 • Eksamikomisjon moodustatakse asjakohase kompetentsusega spetsialistidest.
 • Eksam  viiakse  läbi  GKK OÜ  Tallinna kontoris, kliendi soovil ka  Jõhvi kontoris.
 • Pädevuseksam toimub GKK OÜ poolt kehtestatud tähtaegadel.
 • Eksamikorraldaja teeb pädevuseksami eel teatavaks pädevuseksami läbiviimise korra.
 • Eksamile lubatakse isikud, kelle vastavushindamise tasu on laekunud GKK OÜ-le.
 • Eksam koosneb ainult kirjalikust osast.
 • Eksamiküsimustiku temaatika kinnitab GKK OÜ sertifitseerimise eest vastutav isik.
 • Eksamipiletid koostatakse eksamiküsimustiku  temaatika  alusel.
 • Eksamil vastab taotleja kirjalikult küsimustele, mille vastused seisnevad valiku tegemises küsimuste järel toodud vastuse variantide vahel, mõiste defineerimises või küsimusele kirjalikult vastamises.
 • Eksami sooritamise  aeg on maksimaalselt 2 akadeemilist tundi (90 min.).
 • Eksami sooritamisel infomaterjali kasutamine ei ole lubatud.

Pädevuseksami hindamismeetodid

 • Eksamiküsimuste arv ühele taotlejale on järgmine:
 • pilet koosneb 6 küsimusest;
 • piletite arv sõltub isiku poolt taotletud pädevusulatusele;
 • minimaalne küsimuste arv ühele taotlejale on 18 (3 piletit);
 • Eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja on saanud maksimaalsest võimalikust punktisummast 75 %.
 • Kui taotleja sooritas eksami positiivse tulemusega, väljastatakse talle pädevustunnistus vastavalt eksamiprotokollile ja sertifitseerimisotsusele.
 • Kui taotleja ei sooritanud eksamit, siis saadetakse taotlejale kirjalik teade vastavalt vastavushindamise otsusest ja järeleksami sooritamiseks on vaja oodata vähemalt kaks nädalat.
 • Taotlejal on õigus esitada GKK OÜ-le apellatsiooni või kaebuse. Apellatsioonide ja kaebuste esitamise protseduurid on toodud GKK OÜ veebilehes www.gkk.ee 
 1. Pädevustunnistus

Pädevuseksami  edukalt  sooritanule  väljastab  GKK OÜ pädevustunnistuse.

Pädevustunnistus kehtib 5 aastat.

Pädevustunnistusega koos allkirjastatakse kahepoolselt pädevustunnistuse kasutamise leping.

Isiku, kellele pädevustunnistus väljastati, nõudel väljastatakse pädevustunnistuse duplikaat. Duplikaadile kantakse kõik käesoleva sertifitseerimisskeem punktis 6.3 nimetatud andmed ja ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna “DUPLIKAAT”

 1. Sertifitseeringu peatamine, tühistamine või ulatuse kitsendamine

GKK OÜ-l on õigus enda poolt väljastatud sertifitseeringu (pädevustunnistuse) peatamiseks, tühistamiseks või ulatuse kitsendamiseks, kui sertifitseeritud isik ei vasta jätkuvalt sertifitseerimisulatusele, millise ta sai sertifitseerimisel, järgmistel juhtudel:

 1. kui sertifitseeritud isik ei täida koos pädevustunnistusega väljastatud pädevustunnistuse kasutamise lepingus olevaid nõudeid;
 2. kaebuste laekumisel, põhjendatud pretensioonidega sertifitseeritud isiku tegevusele;
 3. väljastatud pädevustunnistuses andmete muutmisel;
 4. kui sertifitseeritud isik ei ole tervislikel põhjustel võimeline füüsiliselt tööd jätkama;
 5. pikaajaline töötamise vaheaeg sertifitseeritud tegevuse osas;
 6. kui ei läbi resertifitseerimist pädevustunnistuse tähtaja lõppemisel.
 7. kui see toimub sertifitseeritud isiku soovil.

GKK OÜ annab võimaluse sertifitseeritud isikul, kelle tegevus on peatatud, tõendada oma jätkusuutlikust uue pädevuseksami sooritamise teel.

GKK OÜ võib sertifitseeringu tühistada, kui sertifitseeritud isik oma tegevusega on tekitanud suurt kahju keskkonnale või üksikisikule, eirab ametialaseid eetika reegleid, teeb mitte korrektseid viiteid sertifitseerimisasutusele. GKK OÜ võib sertifitseeringu tühistada sertifitseeritud isiku soovil.

GKK OÜ-l on õigus sertifitseeritud isiku poolt taotletud sertifitseerimise ulatuse kitsendada sertifitseeritud isiku soovil.

Sertifitseeringu saamisel allkirjastab pädevustunnistuse saaja kahepoolse pädevustunnistuse kasutamise lepingu, millest üks eksemplar jääb tema dokumentide juurde pädevuseksami materjalide toimikus. Selle lepingu allkirjastamisega nõustub sertifitseeritud isik (pädevustunnistuse saaja) lõpetama igasuguse viitamise GKK OÜ poolsele sertifitseeritusele, kui sertifitseering on peatatud ja hoiduma pädevustunnistuse kasutamisest, milline tõendab kompetentsust. Sertifitseering peatatakse 3-ks kuuks.

Sertifitseeringu tühistamise korral peab sertifitseeritud isik tagastama GKK OÜ-le kõik tema poolt väljastatud pädevustunnistused, millele tehakse pädevustunnistuse numbri alla kirjalik märge “Annuleeritud” ja eemaldatakse GKK OÜ sertifitseeritud isikute registrist. Sertifitseeringu tühistamise otsuse teeb GKK OÜ sertifitseerimise eest vastutav isik, märkides ära põhjuse, miks sertifitseering tühistatakse.

Isiku  resertifitseerimine

Resertifitseerimise puhul taotleja esitab vastavasisulise taotluse GKK OÜ-le koos oma kehtiva pädevustunnistusega.

Resertifitseeringu  kehtivust tõendab selle väljaandja järgmiste tingimuste üheaegsel esinemisel:

 • resertifitseerimist on taotletud enne pädevustunnistuse kehtivusaja lõppu;
 • pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene;
 • taotleja vastab toodud punkis 3 „Nõutav kompetentsus ja eeltingimused sertifitseerimiseks“ nõuetele ja sooritab uue pädevuseksami.

Kehtivusaja ületanud  sertifikaadi korral ei saa taotleda resertifitseerimist. Uue pädevustunnistuse saamiseks tuleb esitada uus taotlus ja sooritada pädevuseksam samadel tingimustel, kui esmakordsel eksamil.

Isiku resertifitseerimine vormistatakse uuele tunnistuse blanketile ja uue numbriga. Lisaks märgitakse tunnistusele, et tegemist on isiku resertifitseerimisega.

Pädevustunnistuse pädevusulatuse laiendamine

GKK OÜ laiendab pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatust isiku taotluse alusel, kui isik sooritab vastavasisulise eksami.

GKK OÜ väljastab isikule uue pädevustunnistuse, laiendades olemasolevat pädevusulatust.

Pädevustunnistus kehtib sellele algselt määratud tähtajani.