Sertifitseerimise protseduurid

Isikute sertifitseerimise protseduurid

Isikute sertifitseerimine toimub GKK OÜ juhtimissüsteemi käsiraamatus kinnitatud sertifitseerimisskeemide alusel.

Protseduurid sertifitseerimiseks:

 • taotluse esitamine koos tõendusdokumentidega
 • taotluse täitmise õigsuse kontrollimine ja esitatud dokumendides olemasoleva informatsiooni piisavus
 • taotlused peavad olema ilma parandusteta
 • taotlusi ei tohi parandada ka korrektuurpliiatsiga
 • taotlus peab olema allkirjastatud, dateeritud
 • peale taotluse ja dokumendide kontrollimist vastuvõtja poolt, teavitatakse pädevuseksami toimumise aeg ja koht
 • pädevuseksamile ilmumisel peab olema kaasas isikut tõendav dokument
 • pädevuseksam on kirjalik
 • taotlejale koostatakse eksamiküsimustik vastavalt taotluses esitatud ulatusele
 • pädevuseksami pikkus on 90 minutit
 • pädevuseksami tulemused fikseeritakse eksamiprotokollis
 • saavutatud tulemuste põhjal teeb sertifitseerimisotsuse erapooletu, sertifitseerimise eest vastutav isik
 • pädevustunnistuse vormistamine
 • pädevustunnistuse kätte saamisel allkirjastab sertifitseeritud isik pädevustunnistuse kasutamise lepingu
 • pädevuseksami tulemused tantakse statistiliste andmete registrisse hinnangu andmiseks sertifitseeritud isikute sertifitseerimise võrdsuse analüüsile.

 Isikute sertifitseerimise protseduurid elektroonilisel teel:

Isikute sertifitseerimine toimub GKK OÜ juhtimissüsteemi käsiraamatus kinnitatud sertifitseerimisskeemide alusel.
Protseduurid sertifitseerimiseks:

 • digitaalselt allkirjastatud taotluse esitamine koos tõendusdokumentidega;
 • taotluse täitmise õigsuse ja esitatud dokumentide olemasoleva informatsiooni piisavuse kontrollimine pädevuseksami korraldaja poolt;
 • peale taotluse ja dokumentide kontrollimist, teavitatakse pädevuseksami toimumise aeg ja saadetakse taotleja e-mailile juhend ZOOM-i keskkonna paigaldamiseks;
 • pädevuseksam on suuline ja toimub individuaalselt;
 • pädevuseksamile ilmumisel taotlejal peab olema lülitatud sisse veebikaamera. Taotleja isikut tõendav dokument peab olema demonstreeritud ja loetav eksamikomisjonile. Pädevuseksami komisjon kinnitab taotleja vastavust dokumendile;
 • taotlejale koostatakse eksamiküsimustik vastavalt taotluses esitatud ulatusele. Eksamikomisjoni juhataja loeb küsimus taotlejale vastavalt koostatud eksamiküsimustikule ja annab aega vastuseks. Juhul, kui eksamiküsimustikus on küsimused pildi kirjeldamisega, siis eksamikomisjoni juhataja demonstreerib arvutil pildi ja taotleja kirjeldab;
 • pädevuseksami kestus on 90 minutit. Igale küsimusele vastus on mitte rohkem kui 2 minutit;
 • taotleja vastused fikseeritakse eksamiküsimustikus pädevuseksami komisjoni korraldajana ja vastus suuliselt kinnitatakse taotleja poolt;
 • pädevuseksami lõpus pädevuseksami tulemused fikseeritakse eksamiprotokollis;
 • saavutatud tulemuste põhjal teeb sertifitseerimisotsuse erapooletu, sertifitseerimise eest vastutav isik;
 • pädevustunnistuse vormistamine;
 • pädevustunnistuse kätte saamisel allkirjastab sertifitseeritud isik pädevustunnistuse kasutamise lepingu;
 • pädevuseksami tulemused kantakse statistiliste andmete registrisse hinnangu andmiseks sertifitseeritud isikute sertifitseerimise võrdsuse analüüsile.