92t_Erikoolitus: Gaasi- ja surveseadmetööde teostamine_ÕMG-26+ÕS-26+ÕPVT-50

Õppekava nimetus Gaasi- ja surveseadmetööde teostamine (92 tundi)
Õppekavarühm Elektrienergia ja energeetika
Koolituse sihtrühm

 

  • Isikud, kes alustab tegelema gaasitöödega;
  • Isikud, kes alustab tegelema surveseadmetöödega;
  • Isikud, kes soovivad minna edasi kvalifikatsioonieksamitele.
Õpiväljundid Koolitus sisaldab kolm plokki:

1. plokk. Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõiki seaduse mõisteid ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtteid.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid gaasi valdkonna standardeid, direktiive ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tunneb nõudeid gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb küttegaasi koostiseid ja omadusi, omab teadmisi gaaside põlemisest, teab ohutusmärke ja ohtusvahendeid. Koolitusel osaleja tunneb gaasipaigaldiste seadmeid ja nende põhimõttelisi skeeme.

2. plokk. Koolitusel osaleja tunneb kehtivat surveseadme valdkonna seadusandlust. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab nõuded surveseadmetele, surveseadme paigaldamisele, surveseadmete  remondile ja ümberehitamisele. Tunneb nõuded surveseadmetöödele ning surveseadme tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb surveseadmed, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb surveseadmete seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

3. plokk. Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli.

Koolituse läbimiseks on vajalik kõikide plokkide läbimine, ehkki
nende läbimise järjekord ei ole oluline. On võimalik läbida ükshaaval 1, 2 või 3 plokki vastavalt eraldi koostatud õppekavale.

Hind (käibemaksuga) 2500 euro
Õppe kogumaht 92 t auditoorset tööd, 10 t iseseisev töö (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu 1 plokk – Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid. – 26 tundi

1.1 Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid.  – 8 tundi.

1.2 Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. – 8 tundi.

1.3 Küttegaas (maa-, bio-, tööstusgaas): koostis, omadused ja põlemine. Gaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise nõuded. – 10 tundi.

2 plokk – Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid. – 26 tundi

2.1 Surveseadme valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid.  – 8 tundi

2.2 Nõuded surveseadmete, surveseadme paigaldamisele ja surveseadmetöödele. Kvaliteedikontroll keevitustöödele. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. Euroopa surveseadme direktiiv 2014/68/EU. Nõuded projektidele. –  8 tundi

2.3 Surveseadmed, reguleerseadmed, kaitseklapid, sulgeseadmed nende elemendid ja paigutus ning töötamise ja ekspluateerimise printsiibid. Katlade põhimõttelised skeemid.  Surveanumad ja nende skeemid. Nõuded ohtliku vedeliku paikse mahuti valmistamisele. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. – 10 tundi

3 plokk – Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 – 40 tundi + 10 t iseseisev töö

3.1.Tutvumine standardite nõuetega:

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 17637, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971 – 5 tundi

3.2 Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte. – 5 tundi

3.3. Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll. – 4 tundi

3.4. Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused. – 4 tundi

3.5. Metallurgia ja kuumtöötlemise alused. – 2 tundi

3.6. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid) – 4 tundi

3.7. Praktiline osa:

3.7.1.Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel – 2 tundi;

3.7.2. Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine – 14 tundi.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.
Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.Teooriaosa (1-3 plokk) on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom. Praktiline osa (3 plokk) ainult klassis.
Õppematerjalide loend 1.plokk. Koolitus klassis – konspekt paberkujul.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel. 2. plokk. Koolitus klassis – konspekt paberkujul.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel.
3.plokk Koolitus klassis – konspekt ja standardid paberkujul, keevitusõmbluse näidised, mõõteristad, šabloonid, endoskoop.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid ja standarte saadetakse e-posti teel.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata (1, 2, 3 plokk). Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides.
Väljastatavad dokumendid 1.plokk Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda küttegaasivaldkonnas pädevustunnistuse saamiseks.

2.plokk Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda surveseadme valdkonnas pädevustunnistuse saamiseks.

3.plokk Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda rahvusvaheline VT- tase 2 sertifikaadi saamiseks.

Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 13 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 14 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Jefimov – omab tehnilist kõrgharidust (TTÜ Keemia Teaduskond, Keemiatööstuse protsessid ja aparaadid). AS Tallinna Vesi  arendusprojektide juht. AS Eesti Gaas kontsernis erinevatel ametitel alates 1998 aastast. Endine  AS Eesti Gaas/Elenger LNG osakonna juht. Vastutus veeldatud maagaasi (LNG) ärisuuna ja tehnilise arengu eest, LNG logistika ja punkerdamise korraldamise ning off-grid LNG regasifitseerimisjaamade ehitamise ja käidu eest. Endine AS EG Võrguteenus juhatuse esimees (2006-2014), AS Eesti Gaas Virumaa hoolduspiirkonna juht (2000-2005) – vastutus Eesti Gaasile kuuluvate ülekande– ja jaotusvõrgu hoolduse-, opereerimise-, remondi- ja arengu ning ettevõte igapäevase juhtimise ja toimimise eest. Staaz lektorina 20 aastat.

Roman Bogdanovitš – omab kõrgharidust (TTÜ mehhaanika Teaduskond Soojustehnika eriala).  AS Gaasivõrk juhatuse esimees, vastutus alad: üldine juhtimine, finantsjuhtimine, maahaldus ja juriidilised küsimused, metroloogia, võrgu opereerimine, surumaagaasi tankla keti arendamine Eestis, surumaagaasi tanklate hoolduse korraldamine.Endine AS Eesti Gaas regiooni juht, endine AS EG Võrguteenus regiooni juht, arendusdirektor. Staaž lektorina  14 aastat.

Aleksandr Šablinski – omab kõrgharidust, doktorikraad – eriala Soojustehnika, magistrikraad – eriala Tehnikaõpetaja. AS Utilitas Tallinn arendusjuht. Endine VKG Soojus AS juhatuse liige, TTÜ Virumaa Kolledz õppejõud, AS Eesti Energia koostootmise käidu- ja tehnikajuht. Volitatud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 8. Staaž lektorina  9 aastat.

Heiki Joarand – diplomeeritud keemiainsener (Tallinna Tehnikaülikool), omab tehnikavaldkonna teaduskraadi ja 7-aastast õppejõuna töötamise kogemust TTÜ-s. On töötanud üle 10 aasta juhikohtadel tootmises rahvusvahelise taustaga keemiaettevõttes. Hetkel töötab akrediteeritud taatlus- ja kalibreerimislabori Gaslab OÜ juhatajana. Staaz lektorina 11 aastat.

Vambola Randmaa omab kõrgharidus Eesti Põllumajandusülikooli  Põllumajanduse elektrifitseerimine (elektri- ja soojustehnika insener). Töötanud AS Eesti Gaasi, AS Võrguteenus.  Omab enam kui 25 aastast töökogemust gaasivaldkonnas. Oli sellel perioodil täitnud erinevaid rolle ning tegelenud kõikide gaasitorustike kategooriatega A-st D-ni ning paigaldistega alates kodutarbijast kuni gaasi kompressorjaamadeni välja. Hetkel töötab AS Elering gaasivõrgu talituse juhatajana. Omab pädevust küttegaasiseadmete valdkonnas. Staaž lektorina 8 aastat.

Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. On läbinud tuleohutusspetsialistide 5.tase koolituse ja omab õigust läbi viia koolitusi selles valdkonnas. Staaž lektorina 14 aastat.

Ilya Shmatov – omab tehnilist kõrgharidust (Tallinna Tehnikaülikool, elektriajamite ja jõuelektroonika -sai tehnikateaduse magistri kraad, kui doktorikraad ei ole
lõpetanud). Samuti diplomeeritud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alala, tase 7.
Töötas energeetika kui ka gaasi valdkonnas rohkem kui 10 aastat.
Töötas AS EG Võrguteenus (2007-2013) – Uute ehitusobjektide sissekandmine ja andmete korrigeerimine vastavalt tehtud töödeleinfosüsteemis. Gaasivõrgu kaitsevööndis teostatavate toimingute järelevalve. Gaasivõrgu katoodkaitse mõõtmised ja probleemide otsing.
Töötas AS Gaasivõrgud, AS Gaasivõrk (2013-2020), alates 2020 tänaseni töötab AS EG Ehitus – Gaasi valdkonnas elektripaigaldiste käidukorraldus, ehituse korraldus, auditi läbiviimisekorraldus, katoodkaitse süsteemide stabiilsuse väljatöötamine, katoodkaitse süsteemidemõõtmiste ja probleemide lahendamise juhtimine. Piksekaitsesüsteemide projektijuhtimine. Staaz lektorina 5 aastat.