16t_Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid_ÕM-16

Masina valdkonna 16 tundi õppekava

Õppekava nimetus Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid.   (16 tundi)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö.
Koolituse sihtrühm
  • Masina kasutamise järelevaataja pädevustunnistuse omanikud;
  • Masinatöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud;
  • Teised teemast huvitatud isikud.
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Tunneb masinate auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.Koolitusel osaleja teab ohutuse põhinõuded masinate kasutamisel. Koolitusel osaleja teab nõuded masina paigaldamisele, remondimisele, ümberehitamisele ja projekteerimisele. Tunneb nõuded  masinal tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb masinad, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb masina seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

Hind (käibemaksuta) 375 euro.
Õppe kogumaht 16 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu Masina valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid.  8 tundi

Nõuded masinatele, masina paigaldamisele, remontimisele ja ümberehitamisele ja tööde projekteerimisele, masina kasutusele ning ohutuse tagamisele. Nõuded masinatöödel tehtavatele keevitustöödele. Euroopa masina direktiiv 2006/42/EÜ. 8 tundi

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.
Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.
Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.Teooriaosa on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom.
Õppematerjalide loend Koolitus klassis – konspekt paberkujul.Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata.
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda masinavaldkonnas pädevustunnistuse saamiseks.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Anatoli Jermak –  Eesti  Ettevõtluskõrgkool  Mainor ärijuhtimine eriala ja Tallinna Tehnikaülikooli  Virumaa Kolledž masinaehituse tehnoloogia eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Klarias Compani OÜ tõstetööde spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadi VT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2.Staaž lektorina 13 aastat. 

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 14 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 9 aastat.