16t_PE torustike ehitamine_ÕPPE-16

Õppekava                                                                                 

Õppekava nimetus PE torustike ehitamine (16 tundi)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Isikud, kes alustab tegelema gaasitööga
  • Veetorustike ja kaugkütte ehitajad
  • Teised teemast huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat gaasivaldkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisteid ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid antud valdkonna standardeid, juhendeid ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid PE torustike ehitamisele ja keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb üldnõudeid gaasi jaotus-, tarne ja tarbijatorustike rajamiseks ning juhiseid ja soovitusi PE gaasitorustike ehitamiseks. Oskab kasutada juhendi EGL Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine.

Koolitusel osaleja teab milliseid kaasaaegsed materjale ja süsteeme kasututatakse  PE torustike ehitamiseks.

Koolitusel osaleja oskab PE torude praktilisi keevitustöid teostada ja vormistada.

Hind (ilma KM-ta) 395 euro
Õppe kogumaht 16 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t=45min)
Õppe sisu Teoreetiline osa 8 tundi –

PE torustike valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus.

Nõuded torustike ehitamisele ja keevitustöödele. Tehnovõrgud. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. EGL Juhend G2-1:2017.

Jaotus ja tarnetorustike projekteerimine. Kasutatavad materjalid. Rõhkude seosed. Liited, torustiku paiknemine ja sulgeseadmed. PE torustike ehitamine. Põkkliited ja elektermuhvliited. Keevitusseadmed ja keevitajate kvalifikatsioon. Proovikeevitus, koostekeevitus, PE keevitamine miinustemperatuuridel, kujad ja paigaldussügavus. Torustiku kaevik ja kaeviku ehitus. Kvaliteedikontroll ja torustiku proovimine.

Praktiline osa – 8 tundi

Praktiline PE torustike keevitamine elektermuhvliidetega ja põkk keevitusega. 

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Teooriaosa on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom.

Õppematerjalide loend 1. Teoreetiline osa:

Koolitus klassis – konspekt paberkujul.

Koolitus veebikeskonnas   – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel.

2. Praktiline osa ainult klassis: 

PE torustikud, fiitingud, keevituse ja surveproovi seaded.

Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides ning on sooritatud eksam. 

Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksamiga ja PE torustiku (el.muhvkeevitus) surveprooviga.

Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses ja survestamise ajal rõhu lange ei taheldatud. 

Väljastatavad dokumendid Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 9 aastat.

Ilya Shmatov – omab tehnilist kõrgharidust (Tallinna Tehnikaülikool, elektriajamite ja jõuelektroonika -sai tehnikateaduse magistri kraad, kui doktorikraad ei ole
lõpetanud). Samuti diplomeeritud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alala, tase 7.
Töötas energeetika kui ka gaasi valdkonnas rohkem kui 10 aastat.
Töötas AS EG Võrguteenus (2007-2013) – Uute ehitusobjektide sissekandmine ja andmete korrigeerimine vastavalt tehtud töödeleinfosüsteemis. Gaasivõrgu kaitsevööndis teostatavate toimingute järelevalve. Gaasivõrgu katoodkaitse mõõtmised ja probleemide otsing.
Töötas AS Gaasivõrgud, AS Gaasivõrk (2013-2020), alates 2020 tänaseni töötab AS EG Ehitus – Gaasi valdkonnas elektripaigaldiste käidukorraldus, ehituse korraldus, auditi läbiviimisekorraldus, katoodkaitse süsteemide stabiilsuse väljatöötamine, katoodkaitse süsteemidemõõtmiste ja probleemide lahendamise juhtimine. Piksekaitsesüsteemide projektijuhtimine. Staaz lektorina 5 aastat.