Privaatsuspoliitika

GAASIKASUTUSKOOLITUSE OÜ (koolituse osakonna) PRIVAATSUSPOLIITIKA, v2

Kehtiv alates 25.05.2018.a.

SISSEJUHATUS

GKK OÜ on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist,  edastamist ja talletamist.

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab Gaasikasutuskoolituse OÜ andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

GKK OÜ kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.

GKK OÜ on õigus Privaatsuspoliitikat igal ajal ja ühepoolselt vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.

1.MÕISTED JA LÜHENDID

1.1. GKK OÜ – Gaasikasutuskoolituse OÜ

1.2. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.3. Kehtivad õigusaktid – kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete Töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimist; järelevalveasutuste soovitused ja juhised, sealhulgas, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt Andmete Töötlemise Lepingu sõlmimise ajal või pärast selle sõlmimist antud soovitused ja juhised.

1.4. Klient või andmesubjekt – füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada GKK OÜ teenuseid ning kelle Isikuandmeid GKK OÜ Töötleb.

1.5. Isikuandmed – igasugune teave andmesubjekti kohta, sh nimi, isikukood, kontaktandmed.

1.6. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtavad toimingud, sh kogumine, säilitamine, kasutamine, muutmine, kustutamine.

1.7. Veebileht – GKK OÜ veebileht https://gkk.ee ja sellega seotud alamdomeenid või GKK OÜ poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1. Teenuseid pakkudes koguneb meile isikuandmeid. Näiteks kui kirjutate meile või tulete õppima.

Teie kirjas / registreerimise vormis sisalduvaid isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks ja/või dokumentide vormistamiseks (tõiendid, tunnistused, protokollid jne) ning teisele neid ei edasta.

2.2. Teie isikuandmeid sisaldavad teave on tunnistatud asutusesiseseks kasutakuseks mõeldud teabeks, millile on kehtestatud juurdepääsupiirang. Oma sisemise töö korraldusega püüame tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks, seepärast töötleme vaid neid isikuandmeid, mis eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning võimaldame ligipääsu andmetele vaid neile ettevõtja töötajatele, kes neid oma tööülesannete täitmiseks vajavad.

2.3. Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastab GKK OÜ dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL GKK OÜ

3.1. Tagab isikuandmete kaitse läbi tõhusate organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku, kaitstes isikuanmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmeid sisaldav teave on tunnistatud  asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

3.2. Töötleb isikuandmeid paberikandjal või infosüsteemis. Isikuandmeid, mida GKK OÜ enam ei vaja, sh säilitustähtaja möödumise tõttu, kustutatakse.

3.3. Töötleb isikuandmeid vastavuses GKK OÜ isikuandemete töötlemisele kehtestatud nõuetele. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, andmesubjektid, isikuandmete liigid ning teave isikuandmete avalikustamise/ edastamise/ säilitamise kohta on kirjas isikuandmete töötlemisülevaates. Infosüsteem, milles isikuandmeid töödeldakse ning dokumentidele kehtestatud asukohad, juurdepääsupiirangud ja säilitustähtajad on sätestatud ka GKK OÜ dokumentide loetelus.

3.4. Võimaldab ligipääsu isikuandmetele ainult GKK OÜ töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.5. Andmesubjekti teavitatakse tema õigusest nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist, õigusest nõusolek igal ajal tagasi võtta.

3.6. Isikuandmed, mida GKK OÜ oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:  Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu Kliendi eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoni nimber, postiaadress, firmanimi.

3.7. Ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA SEOSES ANDMESUBJEKT

4.1. Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.

4.2. Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

  • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas GKK OÜ on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid GKK OÜ Kliendi kohta töötleb;
  • õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda GKK OÜ oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed.

4.3. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või GKK OÜ õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

4.4. Võib isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste tekkimisel või kaebuse esitamiseks pöörduda GKK OÜ poole alljärgnevatel kontaktidel:

Aadress:      Ehitajate tee 114-20, Tallinna
Telefon:      +372 641 1795
E-post:        gkk@gkk.ee