Koolituse alused

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE JA TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Gaasikasutuskoolituse OÜ, registrikood 10425491 (edaspidi GKK) korraldab täiskasvanutele suunatud  tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.2 GKK lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täinduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alustest, põhikirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 GKK asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti ja vene keel.

1.4 GKK korraldab täienduskoolitust tehnikavaldkonnas.

1.5 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.6 Õppetöö toimub aadressil Ehitajate tee 114-20, Tallinn,

Kopli 96-20, Tallinn,

Jaama 14- 207, Jõhvi.

Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija või GKK ruumides. Tallinnas Ehitajate tee 114-20 ja Kopli 96-20 on võimalus osaleda liikumispuudega inimeste koolitustel.

1.7 GKK kasutuses olevad koolitusruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ning mahutavad kuni 20 inimest. Ruumides on koolituste läbiviimiseks vajalik tehnika – arvuti, projektor ja muud abivahendid (paber ja/või valge tahvel). Õppeklass on varastatud gaasi-, surve- ja masinaseadme näidisega, skeemide maketidega, seadmete sisselõikude näidistega. On erineva torude aparaadid ning mehhanismid püsiliidete

1.8 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.

1.9 Iga koolitusele koolitusmaterjal on koostatud paberikandjal.

1.10 GKK koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.11 Koolituse alusdokument on õppekava, kus sätestatakse järgmised andmed:

– õppekava nimetus;

– õppekavarühm;

– koolituse sihtrühm;

– õppekavarühm;

– õpiväljundid;

– õpingute alustamise tingimused (juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel);

– õppe kogumaht;

– õppesisu;

– õppekeskkonna kirjeldus;

– õppematerjalide loend;

– hindamismeetodid ja kriteeriumid;

– väljastatavad dokumendid;

– koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus.

1.12 Koolitusprogrammid vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas. Õigusaktide ja standardite muutmise korral viiakse programmid läbi kohe.

1.13 Koolitus toimub ajakava järgi. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.14 GKK on õigus teha koolituskavas ja päevakavas muudatusi, teavitades sellest    koolitusele registreeritud isikut e-posti teel. Muudatus avaldatakse esimesel võimalusel ka koolituse kodulehel.

1.15 Koolituse õppekorralduse ja õppekavade saab tutvuda kodulehel gkk.ee

  1. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

2.1 Koolituse aeg oleneb osalejate registreerimise arvust (minimaalne rühm 8 inimest).

2.2 Kõik kursused on välja pandud GKK kodulehel vähemalt 2-3 nädalat enne kursuse toimumise algust.

2.3 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda läbi kodulehel oleva koolituse

registreerimise vormi, e-posti teel (gkk@gkk.ee , tatjana.rosenberg@gkk.ee )

või GKK-s kohapeal: Ehitajate tee 114-20, Tallinn.

Interneti teel registreerunud saavad  registreerumise kinnituse e-posti aadressile

kolme tööpäeva jooksul.

2.4 Kõik koolitusele registreeritud isikud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust

teavet koolituse  kohta. Infot saab saada nii suuliselt kui ka kirjalikult, vastavalt vajadusele.

2.5 GKK kogub osaleja kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood.

Isikukoodi on vaja koolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

2.6 Koolitus toimub kui koolitusele on üldjuhul registreerunud vähemalt 8 inimest.

Koolitusgrupi mittetäitumisel  GKK-l on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata kuni

koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse e-posti või telefoni teel

vähemalt kolm tööpäeva ette.

2.7 Koolitusgrupi ületäitumise korral moodustatakse järgmine koolituse grupp

registreerumise järjekorra alusel. Esmasest grupist välja jäänutele pakutakse

uus koolituse toimumise aeg.

  1. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE NING KOOLITUSE LÕPETAMINE.

3.1 Koolitusel võivad osaleda isikud, kes on GKK poolt koolitusgruppi arvatud ja saanud
kinnituse koolitusel osalemiseks ning kes on tasunud koolitusarve.

3.2 Koolitusel osalemine fikseeritakse vastaval registeerimislehel. Koolitusel osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval registeerimislehel.

3.3 Koolitusel osalejal on võimalus koolituse lõpus anda tagasisidet koolituse kohta kolme päeva jooksul. Tagasisidet on võimalus anda kirjalikult vabas vormis paberkandjal või e-postiga (gkk@gkk.ee, rosenberg@gkk.ee ). Tagasiside saaja registreerib kliendi tagasiside ja esitab selle kaalumiseks GKK juhatuse liikmele. Kaebuse või negatiivse tagasiside korral teeb juhatuse liige otsuse haridusprotsessi korrigeerimiseks vajalike toimingute kohta. See teave edastatakse kliendile 30 päeva jooksul.

3.4 Koolitatav arvatakse koolituselt välja kui ta ise seda soovib, koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud või ebaväärika käitumise korral.

  1. KOOLITUSE EEST TASUMINE

4.1  Koolitustasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul koolitustasu

ei tõsteta.

4.2 Kliendi juures toimuva koolituse ja vähemalt 15 inimesest koosneva õpilaste rühma

korral vähendatakse hinda 10%.

4.3 Kui ühest ettevõttest osaleb konkreetsel kursusel vähemalt 5 inimest,

vähendatakse hinda 10%.

4.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel või Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu (E-Arveldaja).

Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks mittetasumise korral  antakse

arvete menetlemine edasi inkassosse või krediidijärelevalvet korraldavatele

partneritele.  GKK ei vabasta õppilast tasust.

4.5 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse

tasu tagasi.

  1. KOOLITUSEST LOOBUMINE JA KOOLITUSE KATKESTAMINE

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa

võtta, tuleb sellest viivitamatult teatada, saates e-kirja aadressile

tatjana.rosenberg@gkk.ee , gkk@gkk.ee  või helistades numbrile 6411795.

5.2 Kui koolitus katkestatakse üliõpilase algatusel enne koolituse algust (24 tundi),

tagastatakse õppemaks või klient saab liituda teise rühmaga, kui sellised kursused

toimuvad ühe aasta jooksul.

5.3 Koolituse pooleli jätmisel koolitatava algatusel koolitustasu ei tagastata.

Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis

saab klient liituda järgmise grupiga, kui selline koolitus toimub, ühe aasta jooksul.