TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE JA TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE JA TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 Gaasikasutuskoolituse OÜ, registrikood 10425491 (edaspidi GKK) korraldab täiskasvanutele suunatud  tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.2 GKK lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täinduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alustest, põhikirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. GKK on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ehk EHIS-s. Majandustegevusteate number on 181317.

1.3 GKK asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti ja vene keel.

GKK tegevust juhib ja koordineerib juhataja. GKK erinevaid ülesandeid täidavad osakonnajuhid. Spetsialistid, arendusprojektide koordinaator, raamatupidaja ja koolitajad.

1.4 GKK korraldab täienduskoolitust tehnikavaldkonnas. Õppekavarühm – mehaanika ja metallitööd.

1.5 GKK kontoriruumid asuvad aadressil Ehitajate tee 114, viiendal korrusel, kabinetis nr 20. Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Ehitajate tee 114-20, Tallinn, Kopli 96-20, Tallinn, Jaama 14- 207, Jõhvi.

Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija või GKK ruumides. Tallinnas Ehitajate tee 114-20 ja Kopli 96-20 on võimalus osaleda liikumispuudega inimeste koolitustel.

1.6 Ruumides kehtivad reeglid:

– GKK tööaeg on tööpäeviti kell 8.00-16.30. Koolituse toimumise aeg on 9.00-16.30, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

– Koolitusel osalejadete saabumisaeg on viisteist minutit enne koolituse algust.

– Koolitusel osaleja peab võtma kaasa isikut tõendava dokumendi, mille alusel toimub registreerimislehtedele andmete kandmine.

– Koolituse käigus telefon peab olema välja lüülitatud või pannud hääletu režiimile.

– Iga loengute kestvus on 90 minut

– Plaanilistel koolituste lõunapaus on 30 min, ajavahemikul 12.00-13.30 vastavalt ajakavale, mille sisse kuulub ka tasuta lõunasöök.

1.7 GKK kasutuses olevad koolitusruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ning mahutavad kuni 20 inimest. Ruumides on koolituste läbiviimiseks vajalik tehnika – arvuti, projector, teler ja muud abivahendid (paber ja/või valge tahvel). Õppeklass on varastatud gaasi-, surve- ja masinaseadme näidisega, skeemide maketidega, seadmete sisselõikude näidistega. Klassis on erineva torude aparaadid ning mehhanismid püsiliidete valmistamiseks.

1.8 Igaks kursuseks ette valmistatakse õppematerjal paberkandjal või digitaalselt.

1.9 GKK koolitused toimuvad grupikoolitusena. Koolitusgruppi suurus määrab GKK.

1.10 Koolituse alusdokument on õppekava, kus sätestatakse järgmised andmed:

– õppekava nimetus;

– õppekavarühm;

– koolituse sihtrühm;

– õppekavarühm;

– õpiväljundid;

– õpingute alustamise tingimused (juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel);

– õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

– õppesisu;

– õppekeskkonna kirjeldus;

– õppematerjalide loend;

– hindamismeetodid ja kriteeriumid;

– väljastatavad dokumendid;

– koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus.

1.11 Õppekava koostamise alus – Seadme ohutuse seadus ja rakkendusaktid.

1.12 Koolitusprogrammid vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas. Õigusaktide ja standardite muutmise korral viiakse programmid läbi kohe.

1.13 Koolitus toimub ajakava järgi. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.14 GKK-l on õigus teha koolituskavas ja päevakavas muudatusi, teavitades sellest    koolitusele registreeritud isikut e-posti teel. Muudatus avaldatakse esimesel võimalusel ka koolituse kodulehel.

1.15 Koolituse õppekorralduse ja õppekavade saab tutvuda kodulehel www.gkk.ee.

  1. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

2.1 Koolituse aeg oleneb osalejate registreerimise arvust (minimaalne rühm 8 inimest).

2.2 Kõik koolitused on välja pandud GKK kodulehel vähemalt 2-3 nädalat enne koolituse toimumise algust.

2.3 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda läbi kodulehel oleva koolituse registreerimise vormi, e-posti teel (gkk@gkk.ee , tatjana.rosenberg@gkk.ee ) või GKK-s kohapeal: Ehitajate tee 114-20, Tallinn. Veebi teel registreeritud isikud saavad  registreerumise kinnituse e-posti aadressile kolme tööpäeva jooksul.

2.4 Kõik koolitusele registreeritud isikud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teavet koolituse  kohta. Infot saab saada nii suuliselt kui ka kirjalikult, vastavalt vajadusele. Vabade kohtade olemasolul võib koolitusel osaleda ka eelneva registreeringuta.

2.5 GKK kogub  ja arhiveerib osaleja kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood e-posti aadress, telefoni number, koolitusel osaleja tööandja nimetus (või koolitusele suunatud ettevõtte nimetuse) . Koolitusel osalejad kannavad isikuandmed registreerimislehele.

Isikukoodi on vaja koolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi vormistamise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6. Koolitusel osalejate andmeid säilitatakse GKK arhiivis paberikandjal ja digitaalsel kujul.

2.6 Koolitus toimub kui koolitusele on üldjuhul registreerunud vähemalt 8 inimest. Koolitusgrupi mittetäitumisel  GKK-l on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Registreeritud isikud teavitatakse e-posti või telefoni teel vähemalt kolm tööpäeva ette.

2.7 Koolitusgrupi ületäitumise korral moodustatakse järgmine koolituse grupp registreerumise järjekorra alusel. Esmasest grupist välja jäänutele pakutakse uus koolituse toimumise aeg.

  1. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE NING KOOLITUSE LÕPETAMINE.

3.1 Koolitusel võivad osaleda isikud, kes on GKK poolt saanud
kinnituse koolitusel osalemiseks ning kes on tasunud arve koolituse eest.

3.2 Koolitusel osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval registeerimislehel.

3.3 Koolitusel osavõttu kontrollib GKK töötaja iga koolituspäeva alguses.

3.4 Koolitusele mitteilmumisest informeerib koolitusel osaleja või koolitusele suunatud ettevõtja esindaja esimesel võimalusel.

3.5 Koolitusel osalejal on võimalus koolituse lõpus anda tagasisidet koolituse kohta kolme päeva jooksul. Tagasisidet on võimalus anda kirjalikult vabas vormis paberkandjal või e-postiga (gkk@gkk.ee, tatjana.rosenberg@gkk.ee). Tagasiside saaja registreerib tagasiside registreerimise päivikus kliendi tagasiside ja esitab selle kaalumiseks GKK juhatuse liikmele. Kaebuse või negatiivse tagasiside korral teeb juhatuse liige otsuse haridusprotsessi korrigeerimiseks vajalike toimingute kohta. See teave edastatakse kliendile 30 päeva jooksul.

3.6 Koolitatav arvatakse koolituselt välja kui ta ise seda soovib, koolitusel osalemiseks vajalikud tingimused ei ole täidetud või ebaväärika käitumise korral.

3.7 Iga koolituse lõpetamiseks peab koolituse osaleja osalema koolitusel õppekavades ettenähtus mahus. Kui õppekava lõpetamise kriteeriumiks on teadmiste kontroll, siis koolitusel osaleja  peab edukalt  sooritama eksamit.

  1. TÄIENDUSKOOLITUSE JÄRGSELT VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

4.1 Täienduskoolituse järgselt igale edukalt lõpetanule väljastatakse tõend või tunnistus.

4.2 Tunnistus väljastatakse, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.

4.3 Tõend väljastatakse, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud õpiväljundeid.

4.4 Tunnistused ja tõendid on eestikeelsed A-4 formadis.

4.5 Tunnistusele ja tõienditele kantakse tõendi või tunnistuse number, isiku nimi ja isikukood, koolituse nimetus, toimumise aeg ja maht, täiendusõppe punktid (TP),  väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed, eksami tulemus (eksam sooritatud), asutuse nimi ja registrikood ning majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis,  GKK esindaja nimi ja muud andmed, mis on seadusega kehtestatud.

4.6 Tunnistused ja tõendid allkirjastab GKK juhataja või koolituse osakonna juhataja.

4.7. Väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja registreeritatakse koolitusel osaleja registris.

4.8 Koolituse osalejal on võimalik taotleda enda tunnistuse või tõendi duplikaat. Duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt originaaltunnistuse või tõendiga. Dokumendil on märge “DUPLIKAAT”.

  1. KOOLITUSEST LOOBUMINE JA KOOLITUSE KATKESTAMINE

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest viivitamatult teatada, saates e-kirja aadressile tatjana.rosenberg@gkk.ee , gkk@gkk.ee  või helistades numbrile 6411795.

5.2 Kui koolitus katkestatakse õpilase algatusel enne koolituse algust (24 tundi), tagastatakse õppemaks või klient saab liituda teise rühmaga, kui sellised kursused toimuvad ühe aasta jooksul.

5.3 Koolituse pooleli jätmisel koolitatava algatusel koolitustasu ei tagastata.

Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab klient liituda järgmise grupiga, kui selline koolitus toimub, ühe aasta jooksul.

  1. KAEBUSTE LAHENDAMINE

6.1 Käsitlemisele kuuluvad ainult kirjalikult esitatud kaebused

6.2 Pärast kaebuse kättesaamist, saadetakse kaebajale teade, et kaebus on saanud ja registreeritud

6.3 GKK OÜ juht määrab erapooletu isiku, kes kulab arvamusi, kogub kaebuse infot ja edastab juhtkonnale.

6.4. Juhtkond analiseerib kõik kaebuse dokumendid ja teeb kaebuse lahendamise otsus.

6.5. Kaebuse lahendamise otsus registreeritakse zurnaalis ja saadetakse kaebajale digitaalselt allkirjastatud failina e-maili teel 30 päeva jooksul.

  1. KOOLITUSE EEST TASUMINE ja RAHA TAGASTAMINE

7.1  Koolitustasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul koolitustasu ei muutu.

7.2 Kliendi juures toimuva koolituse ja vähemalt 8 inimesest koosneva õpilaste rühma korral vähendatakse hinda 10%.

7.3 Kui ühest ettevõttest osaleb konkreetsel kursusel vähemalt 5 inimest, vähendatakse hinda 10%.

7.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel või Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kaudu (E-Arveldaja).

Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks mittetasumise korral  antakse arvete menetlemine edasi inkassosse või krediidijärelevalvet korraldavatele partneritele. GKK ei vabasta õppilast tasust.

7.5 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

7.6 Kui koolitus katkestatakse õpilase algatusel enne koolituse algust (24 tundi) on vaja esitada kirjalik avaldus raha tagastamiseks vabas vormis. Raamatupidaja väljastab kreeditarvet ja tagastatakse õpetasu 7 (seitse) päeva jooksul arveldusarvele kust oli arve makstud.

https://Farmacija-Hrvatska.com/