Erapooletuse poliitika

Erapooletuse tagamise poliitika

GKK OÜ tegutseb taotlejate, kandidaatide ja sertifitseeritud isikute suhtes erapooletult ning garanteerib sertifitseerimise objektiivset ja erapooletut hindamist.

GKK OÜ oma tegevuses käsitleb koolitust ja personali sertifitseerimist üksteisest lahus. Pädevuseksami komisjon moodustatakse sertifitseerimise personali liikmetest, kes ei ole eelnevalt koolitanud neid taotlejaid, kandidaate ja sertifitseeritavaid isikuid, kes osalevad pädevuseksamil.

Pädevuseksami komisjoni määrab oma käskkirjaga GKK OÜ sertifitseerimise eest vastutav isik.

GKK OÜ juhatuse liige nõuab sertifitseerimise personalilt (nii sise kui ka välis) kõikide neile teada olevate situatsioonide avalikustamist, millised võivad endast kujutada huvide konflikti neile ja GKK OÜ-le.

Kogu sertifitseerimispersonal (nii sise kui ka välis), kes võivad mõjutada sertifitseerimise tegevust, tegutsevad erapooletult ja ei luba kommerts-, finants,- või muud survet kompromiteerimaks erapooletust. Oma erapooletuse tõestamiseks allkirjastavad kõik pädevuseksami komisjoni liikmed iga pädevuseksami eel sertifitseerimise konfidentsiaalsuse ja erapooletuse lepingu.

GKK OÜ sertifitseerimise eest vastutav isik teeb sertifitseerimise otsuse, kui erapooletu isik, kes ei ole sertifitseeritavaid koolitanud ega sertifitseerinud.

Sertifitseerimisotsuses fikseeritakse sertifitseeritud isiku nimi ja perekonnanimi, isikukood, eksamil kogutud punktisumma ja väljastatud pädevustunnistuse number. Sertifitseerimisotsusele kirjutab all sertifitseerimise otsuse tegija.

Huvide konflikt on situatsioon, mis võib mõjutada sertifitseerimispersonali erapooletust kandidaadi, sertifitseeritud isiku ja taotleja kompetensuse hindamisel sertifitseerimise protsessis. Et ära hoida huvide konflikti: ei tohi sertifitseerimispersonal koolitada ja osaleda mistahes sertifitseeritavate isikute tegevuses.

Ei tohi saada finantskompensatsiooni ettevõtetelt ja asutuselt, kus sertifitseeritavad töötavad. Sertifitseerimispersonali iga liige on kohustatud teatama kirjalikult potensiaalsest või olemasolevast huvide konfliktist GKK OÜ juhtkonnale.

GKK OÜ juhtkond, kasutades antud teavet, otsustab, kas nimetatud situatsioon on huvide konflikt ja võtma vastu selle lahendamise otsuse.