16t_Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija)_ÕMK-16


                                      Õppekava                                                                                

Õppekava nimetus Masina käitaja   (16 tundi)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) tunnistuse omanikud
  • Isikud, kes alustab tegelema masina kasutamisega
  • Teised teemast huvitatud isikud
 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Tunneb masinate auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab ohutuse põhinõuded masinate kasutamisel ja tõstetööde teostamisel.

Koolitusel osaleja tunneb masinad, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb masina seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

Hind (ilma KM-ta) 375 euro
Õppe kogumaht 16 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
 

Õppe sisu

Masina valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. – 8 tundi

Tõstetööde teostamine kraanade abil. Kraanadega tööde teostamise kord ja ohutusmeetmed. Masina ohutu kasutusnõuded personalile. – 8 tundi

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.
Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.
Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.
Teooriaosa on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom.
Õppematerjalide loend Koolitus klassis – konspekt paberkujul.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides ning on sooritatud eksam.  Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksamiga. Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses. 
Väljastatavad dokumendid Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Anatoli Jermak –  Eesti  Ettevõtluskõrgkool  Mainor ärijuhtimine eriala ja Tallinna Tehnikaülikooli  Virumaa Kolledž masinaehituse tehnoloogia eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Klarias Compani OÜ tõstetööde spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadi VT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2.Staaž lektorina 13 aastat. 

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 14 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 9 aastat.