Sertifitseerimise lepingu kasutamise kord

Lepingute sõlmimise tüüptingimused sertifitseerimise osas

Käesolevad sertifitseerimistingimuste lepingu tüüptingimused (edaspidi tüüptingimused) sätestavad GKK OÜ ja sertifitseeritud isiku õigused ja kohustused ning sertifitseeringu üldnõudeid.

1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED
1.1 Leping – Kliendi poolt esitatud taotlus koos antud lepingu tüüptingimustega.
1.2 Pädevustunnistus- dokument isiku pädevuse tõendamiseks.
1.3 Gaasikasutuskoolituse OÜ (edaspidi GKK OÜ)- sertifitseerimisasutus, kes tõendab kliendi kompetentsust tema poolt soovitud tegevusala(de)l.
1.4 Sertifitseeritud isik- kes omab GKK OÜ poolt väljastatud pädevustunnistust.
1.5 Pooled– sertifitseeritud isik ja GKK OÜ.
1.6 Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes taotleb GKK OÜ pädevustunnistust.

2. SERTIFITSEERITUD ISIKU KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
2.1. Sertifitseeritud isik kohustub:
a). Juhinduma Eesti Vabariigi õigusaktidest ja täitma kõiki käesoleva Lepingu sätteid.
b) Täitma alati sertifitseerimisnõudeid ja nõuete muudatusi, kui teda on sellest teavitatud ning esitama sertifitseerimiseks vajaliku dokumentatsiooni.
c) Mitte kasutama sertifitseeringut viisil, mis võiks kahjustada GKK OÜ ning ei tee sertifitseerimise kohta avaldusi, mida GKK OÜ võib pidada eksitavateks või õigustamatuteks.
d) Lõpetama mistahes tegevused ja viited GKK OÜ-le või sertifitseeringule, kui sertifitseering on peatatud või tühistatud ning tagastab kõik GKK OÜ poolt välja antud pädevustunnistused.
e) Viitama pädevustunnistusele ainult selles toodud ulatuses.
f) Mitte kasutama pädevustunnistust eksitaval viisil.
g) Viivitamatult informeerima GKK OÜ asjaoludest, mis mõjutavad tema jätkuvat võimet täita sertifitseerimisnõudeid.
h) Tasuma GKK OÜ teenus(t)e eest vastavalt lepingu p 7 toodule.
i)Viivitamatult informeerima GKK OÜ muudatustest oma võimekusest täita sertifitseerimisnõuetele vastavust. Sertifitseeritud isikul on õigus taodelda resertifitseerimist kolme kuu jooksul peale
pädevustunnistuse kehtivuse lõppu.

3. GKK OÜ KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
3.1. Sertifitseerija kohustub:
a) Viibima eksamineerimisprotsessi juures ning tuvastama Kliendi isiku.
b) Teatama Kliendile sertifitseerimisprotsessi tulemusest 3 kalendripäeva jooksul peale selle toimumist.
c) Informeerima Klienti sertifitseeringuga seotud muudatustest.
d) Mitte levitama ega avaldama andmekaitseseadusega kaitstud isiklikke andmeid Sertifitseeritud isiku kohta.
3.2. GKK OÜ-l on õigus:
a) Teostada kontrolli Sertifitseeritud isiku jätkuva nõuetele vastavuse üle. Selline kontroll võib hõlmata Sertifitseeritud isiku kohta esitatud tööalaste kaebuste läbivaatamist ja erialasel
täiendkoolitusel osalemise hindamist.
b) Avalikustada informatsiooni pädevustunnistuse kehtivuse seisundi, välja andmise ja kehtivuse, pädevustunnistusele kantud isiku nime ja pädevusulatuse kohta.
c) Kaasata eksamile vaatlejaid.
d) Pädevustunnistus peatada, kui sertifitseeritud isik:
1) ei täida sertifitseerimislepingu nõudeid;
2) ei vasta pädevustunnistuse kasutamise tingimustele.
3) on teadlikult levitanud valeinformatsiooni.
e) Pädevustunnistus tühistada, kui:
1) sertifitseeritud isik pole määratud aja jooksul täitnud lepingus toodud nõudeid;
2) tuvastatakse, et pädevustunnistus(ed) saadi seoses pettuse, võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega.
3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt on laekunud kaebus pädevustunnistuse omava isiku kohta.

4 SERTIFITSEERINGU KEHTIVUSE TAASTAMINE
4.1 Sertifitseeringu kehtivus taastatakse, kui Sertifitseeritud isik tõendab GKK OÜ-le oma teadmiste ja oskuste jätkuvat vastavust pädevusnõuetele. Sertifitseeritud isik võib tõendada oma
teadmiste ja oskuste jätkuvat vastavust sooritades uue pädevuseksami.

5 APELLATSIOONID JA KAEBUSED
5.1 Apellatsioone ja kaebusi saab esitada GKK OÜ veebilehel www.gkk.ee

6 KONFIDENTSIAALSUS
6.1 Pooled on kohustatud pidama konfidentsiaalsena informatsiooni ja dokumentatsiooni ning ei avalikusta seda kolmandatele osapooltele ilma teise osapoole loata. Välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, Eesti Akrediteerimiskeskusele või kui klient on ise info avalikustanud.

7 ARVELDUSED
7.1 Klient tasub GKK OÜ-le sertifitseerimistasu(d) vastavalt GKK OÜ kehtivale hinnakirjale või hinnapakkumisele.
7.2 Klient tasub kõik sertifitseerimise arve(d) GKK OÜ arveldusarvele vastavalt arve tasumis(t)e tingimus(t)ele.

8 LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE
8.1 Leping jõustub kuupäevast, millal taotlus on allkirjastanud Kliendi poolt ning kehtib kuni pädevustunnistus(t)e kehtivusaja lõpuni või pädevustunnistus(t)e tühistamiseni.
8.2 GKK OÜ-l on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, kui Sertifitseeritud isik ei täida Lepinguga võetud kohustusi.
8.3 Leping loetakse lõppenuks, kui ei ole võimalik sertifitseerimisotsusega pädevustunnistust välja anda.
8.4 GKK OÜ-l on õigus käesolevaid tüüptingimusi ühepoolselt muuta ning avaldada tüüptingimuste uus redaktsioon GKK OÜ veebilehel www.gkk.ee

9 LÕPPSÄTTED
9.1 Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.