50_Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2_ÕPVT-50

Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 õppekava

 

Õppekava nimetus Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 (50 tundi)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm

 

  • Mittepurustava kontrolli valdkonnas töötavad spetsialistid
  • Gaasi, – surveseadme – ja masinatöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Keevitustehnika ja kvaliteedikontrolli personal
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. 
Hind (ilma KM-ta) 1300 eurot
Õppe kogumaht  40 t auditoorset tööd, 10 t iseseisev töö (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu

Õppekava ja õppetingimused vastavad CEN ISO/TS 25107 ja CEN ISO/TS 25108 nõuetele.

1. Tutvumine standardite nõuetega:

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 17637, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971 – 5 tundi

2. Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte. – 5 tundi

3. Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll. – 4 tundi

4. Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused. – 4 tundi

5. Metallurgia ja kuumtöötlemise alused. – 2 tundi

6. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid) – 4 tundi

7. Praktiline osa:

– Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel – 2 tundi;

– Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine. – 14 tundi

Õppekeskkonna kirjeldus

GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

 

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Teooriaosa on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom.

Õppematerjalide loend Koolitus klassis – konspekt ja standardid paberkujul, keevitusõmbluse näidised, mõõteristad, šabloonid, endoskoop.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid ja standarte saadetakse e-posti teel.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides ning on sooritatud eksam. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksamiga. Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses.
Väljastatavad dokumendid Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 14 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 13 aastat.