Gaasipaigaldiste ehitaja (ÕS-100)

Õppekava                                                               (Alus: Käskkiri nr.96T, 01.detsember 2017.a.)

Õppekava nimetus Gaasipaigaldiste ehitamine (ÕS-100)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud;
  • Isikud, kes alustab tegelema gaasitöödega ja gaasipaigaldiste ehitamisega;
  • Teised huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõiki seaduse mõisteid ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtteid. Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid gaasi valdkonna standardeid, direktiive ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tunneb nõudeid gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele. Koolitusel osaleja tunneb küttegaasi koostiseid ja omadusi, omab teadmisi gaaside põlemisest, teab ohutusmärke ja ohtusvahendeid. Koolitusel osaleja tunneb gaasipaigaldiste seadmeid ja nende põhimõttelisi skeeme.

Koolitusel osaleja teab nõudeid PE torustike ehitamisele ja keevitustöödele. Koolitusel osaleja tunneb üldnõudeid gaasi jaotus-, tarne ja tarbijatorustike rajamiseks ning juhiseid ja soovitusi PE gaasitorustike ehitamiseks ja terastorustike renoveerimiseks. Oskab kasutada juhendi EGL “Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine.”

Koolitusel osaleja teab milliseid kaasaaegsed materjale ja süsteeme kasututatakse  torustike ehitamiseks.Koolitusel osaleja oskab PE torude praktilisi keevitustöid teostada ja vormistada.

Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. Koolitusel osaleja on valmis ja omab õigust osaleda VT tase 2 pädevuseksamil vastavalt standardile EN ISO 9712 ja 2014/68/EU.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat valdkonna seadusandlust. Koolitusel osaleja teab nõudeid VIEGA liitmikute ehitamisele, projekteerimisele ja press liitmikute valmistamisele.

Koolitusel osaleja oskab praktilitselt kasutada VIEGA tehase tööristad ja abivahendid. Oskab praktiliselt valmistada Viega pressliitmikuid ja kontrollida oma töö kvaliteedi.

Hind ( KM-ga) 2500 euro
Õppe kogumaht  100 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu
Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tehnovõrgud. Nõuded gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele. EVS 843 „Linnatänavad“. EVS 932 „Ehitusprojekt“. Euroopa direktiiv 2009/142/EÜ. Gaasimüük. Küttegaasi koostis ja omadused. Gaaside põlemine. Gaasipõletid. Gaasi reguleerimis seadmed, nende elemendid ja paigutus. Gaasipaigaldise skeem, gaasireguleerimispunkt, tarviti gaasivarustuse põhimõtteline skeem. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Nõuded projektidele.

Nõuded torustike ehitamisele ja keevitustöödele. Tehnovõrgud. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. EGL Juhend G2-1:2017. Jaotus ja tarnetorustike projekteerimine. Kasutatavad materjalid. Rõhkude seosed. Liited, torustiku paiknemine ja sulgeseadmed. PE torustike ehitamine. Põkkliited ja elektermuhvliited. Keevitusseadmed ja keevitajate kvalifikatsioon. Proovikeevitus, koostekeevitus, PE keevitamine miinustemperatuuridel, kujad ja paigaldussügavus. Torustiku kaevik ja kaeviku ehitus. Kvaliteedikontroll ja torustiku proovimine.

Praktiline PE torustike keevitamine elektermuhvliidetega ja põkk keevitusega.

Tutvumine standardite nõuetega:

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 1763, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971

Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte.

Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll.

Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused.

Metallurgia ja kuumtöötlemise alused.

Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid) Praktiline osa:

Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel ; Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine.

Nõuded püsiliidete valmistamiseks Eestis. VIEGA tehase ajalugu, tootmise ja toodete ülevaade.  Nõuded VIEGA süsteemide ehitamisele ja projekteerimisele. Profipress ja Profipress G süsteemide ülevaade. Megapress ja Megapress G süsteemide ülevaade. Praktiline töö, erinevate süsteemide liitmikute valmistamine, tööristade ülevaade ja kasutamine.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114 – 20, Kopli 96-20 ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjilide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Pädevuseksam
Väljastatavad dokumendid Pädevustunnistus
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aaastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ametit On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.

Roman Bogdanovitš – omab kõrgharidust (TTÜ mehhaanika Teaduskond Soojustehnika eriala).  AS Gaasivõrk juhatuse esimees, vastutus alad: üldine juhtimine, finantsjuhtimine, maahaldus ja juriidilised küsimused, metroloogia, võrgu opereerimine, surumaagaasi tankla keti arendamine Eestis, surumaagaasi tanklate hoolduse korraldamine.Endine AS Eesti Gaas regiooni juht, endine AS EG Võrguteenus regiooni juht, arendusdirektor. Staaž lektorina  10 aastat.

Aleksandr Šablinski – omab kõrgharidust, doktorikraad – eriala Soojustehnika, magistrikraad – eriala Tehnikaõpetaja. AS Utilitas Tallinn arendusjuht. Endine VKG Soojus AS juhatuse liige, TTÜ Virumaa Kolledz õppejõud, AS Eesti Energia koostootmise käidu- ja tehnikajuht. Volitatud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 8. Staaž lektorina  5 aastat.