90t_Gaasipaigaldiste ehitamine_ÕMG-26+ÕPVT-50+ÕPPE-16+ÕPV-8

Õppekava                                                              

Õppekava nimetus Gaasipaigaldiste ehitamine (90 tundi)
Õppekavarühm Elektrienergia ja energeetika
Koolituse sihtrühm Isikud, kes alustab tegelema gaasitöödega
Isikud, kes soovivad minna edasi kvalifikatsioonieksamitele.
Õpiväljundid Koolitus sisaldab neli plokki:

1. Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõiki seaduse mõisteid ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtteid. Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid gaasi valdkonna standardeid, direktiive ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tunneb nõudeid gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele. Koolitusel osaleja tunneb küttegaasi koostiseid ja omadusi, omab teadmisi gaaside põlemisest, teab ohutusmärke ja ohtusvahendeid. Koolitusel osaleja tunneb gaasipaigaldiste seadmeid ja nende põhimõttelisi skeeme.

2.Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. Koolitusel osaleja on valmis ja võib taotleda VT tase 2 pädevuseksamile vastavalt standardile EN ISO 9712 ja 2014/68/EU direktiivile.

3.Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid gaasivaldkonna standardeid, juhendeid ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid PE torustike ehitamisele ja keevitustöödele. Koolitusel osaleja tunneb üldnõudeid gaasi jaotus-, tarne ja tarbijatorustike rajamiseks ning juhiseid ja soovitusi PE gaasitorustike ehitamiseks. Oskab kasutada juhendi EGL Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine. Koolitusel osaleja teab milliseid kaasaaegsed materjale ja süsteeme kasututatakse  PE torustike ehitamiseks. Koolitusel osaleja oskab PE torude praktilisi keevitustöid teostada ja vormistada.

4.Koolitusel osaleja tunneb kehtivat valdkonna seadusandlust. Koolitusel osaleja teab nõudeid VIEGA liitmikute ehitamisele, projekteerimisele ja press liitmikute valmistamisele. Koolitusel osaleja oskab praktilitselt kasutada VIEGA tehase tööristad ja abivahendid. Oskab praktiliselt valmistada Viega pressliitmikuid ja kontrollida oma töö kvaliteedi.

Koolituse läbimiseks on vajalik kõikide plokkide läbimine, ehkki nende läbimise järjekord ei ole oluline. On võimalik läbida ükshaaval 1, 2, 3 või 4 plokki vastavalt eraldi koostatud õppekavale.

Hind (ilma KM-ga) 2500 euro
Õppe kogumaht 82 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu 1 plokk – Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid – 26 tundi

1.1 Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. – 8 tundi

1.2 Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele.  – 8 tundi

1.3 Küttegaas (maa-, bio-, tööstusgaas): koostis, omadused ja põlemine. Gaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise nõuded. – 10 tundi

2 plokk – Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 – 40 tundi + 10 t iseseisev töö

2.1.Tutvumine standardite nõuetega:

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 17637, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971 – 5 tundi

2.2 Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte. – 5 tundi

2.3. Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll. – 4 tundi

2.4. Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused. – 4 tundi

2.5. Metallurgia ja kuumtöötlemise alused. – 2 tundi

2.6. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid) – 4 tundi

2.7. Praktiline osa:

2.7.1.Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel – 2 tundi ;

2.7.2. Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine.- 14 tundi

3 plokk – PE torustike ehitamine – 16 tundi

3.1. PE torustike valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus.
Nõuded torustike ehitamisele ja keevitustöödele. Tehnovõrgud. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. EGL Juhend G2-1:2017. Jaotus ja tarnetorustike projekteerimine. Kasutatavad materjalid. Rõhkude seosed. Liited, torustiku paiknemine ja sulgeseadmed. PE torustike ehitamine. Põkkliited ja elektermuhvliited. Keevitusseadmed ja keevitajate kvalifikatsioon. Proovikeevitus, koostekeevitus, PE keevitamine miinustemperatuuridel, kujad ja paigaldussügavus. Torustiku kaevik ja kaeviku ehitus. Kvaliteedikontroll ja torustiku proovimine. – 8 tundi

3.2. Praktiline PE torustike keevitamine elektermuhvliidetega ja põkk keevitusega. – 8 tundi

4 plokk – Nõuded püsiliidete valmistamiseks Eestis. VIEGA tehase ajalugu, tootmise ja toodete ülevaade.  Nõuded VIEGA süsteemide ehitamisele ja projekteerimisele. Profipress ja Profipress G süsteemide ülevaade. Megapress ja Megapress G süsteemide ülevaade. Praktiline töö, erinevate süsteemide liitmikute valmistamine, tööristade ülevaade ja kasutamine. – 8 tundi

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Teooriaosa (1-3 plokk) on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom.

Praktiline osa (2 ja 3 plokk) ainult klassis.

Teoreetiline ja praktiline osa (4 plokk) ainult klassis.

Õppematerjalide loend 1.plokk. Koolitus klassis – konspekt paberkujul.

Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel.

2.plokk Koolitus klassis – konspekt ja standardid paberkujul, keevitusõmbluse näidised, mõõteristad, šabloonid, endoskoop.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid ja standarte saadetakse e-posti teel.

3. plokk

3. 1. Teoreetiline osa: Koolitus klassis – konspekt paberkujul.

Koolitus veebikeskonnas   – digiõppematerjalid saadetakse e-posti teel.

3. 2. Praktiline osa ainult klassis:  PE torustikud, fiitingud, keevituse ja surveproovi seaded.

4.plokk Koolituse konspekt paberkujul, VIEGA fiitingud, press tööristad.

Hindamismeetodid ja kriteeriumid 1.plokk Õpiväljundeid ei hinnata. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides.

2.plokk Õpiväljundeid ei hinnata. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides.

3.plokk Õpiväljundeid hinnatakse.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides ning on sooritatud eksam.

Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksamiga ja PE torustiku (el.muhvkeevitus) surveprooviga.

Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses ja survestamise ajal rõhu lange ei taheldatud.

4.plokk Õpiväljundeid ei hinnata. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine  100% auditoorsetes tundides.

Väljastatavad dokumendid 1.plokk Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda küttegaasivaldkonnas pädevustunnistuse saamiseks.

2.plokkTõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda  rahvusvaheline VT- tase 2  sertifikaadi saamiseks.

3.plokk Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

4.plokk Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele ning VIEGA tehase sertifikaat.

Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 13 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 14 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Jefimov – omab tehnilist kõrgharidust (TTÜ Keemia Teaduskond, Keemiatööstuse protsessid ja aparaadid). AS Eesti Gaas kontsernis erinevatel ametitel alates 1998 aastast. Endine AS Eesti Gaas/Elenger LNG osakonna juht. Vastutus veeldatud maagaasi (LNG) ärisuuna ja tehnilise arengu eest, LNG logistika ja punkerdamise korraldamise ning off-grid LNG regasifitseerimisjaamade ehitamise ja käidu eest. Endine AS EG Võrguteenus juhatuse esimees (2006-2014), AS Eesti Gaas Virumaa hoolduspiirkonna juht (2000-2005) – vastutus Eesti Gaasile kuuluvate ülekande– ja jaotusvõrgu hoolduse-, opereerimise-, remondi- ja arengu ning ettevõte igapäevase juhtimise ja toimimise eest. Staaz lektorina 20 aastat.

Roman Bogdanovitš – omab kõrgharidust (TTÜ mehhaanika Teaduskond Soojustehnika eriala).  AS Gaasivõrk juhatuse esimees, vastutus alad: üldine juhtimine, finantsjuhtimine, maahaldus ja juriidilised küsimused, metroloogia, võrgu opereerimine, surumaagaasi tankla keti arendamine Eestis, surumaagaasi tanklate hoolduse korraldamine.Endine AS Eesti Gaas regiooni juht, endine AS EG Võrguteenus regiooni juht, arendusdirektor. Staaž lektorina  14 aastat.

Aleksandr Šablinski – omab kõrgharidust, doktorikraad – eriala Soojustehnika, magistrikraad – eriala Tehnikaõpetaja. AS Utilitas Tallinn arendusjuht. Endine VKG Soojus AS juhatuse liige, TTÜ Virumaa Kolledz õppejõud, AS Eesti Energia koostootmise käidu- ja tehnikajuht. Volitatud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 8. Staaž lektorina  8 aastat.

Heiki Joarand – diplomeeritud keemiainsener (Tallinna Tehnikaülikool), omab tehnikavaldkonna teaduskraadi ja 7-aastast õppejõuna töötamise kogemust TTÜ-s. On töötanud üle 10 aasta juhikohtadel tootmises rahvusvahelise taustaga keemiaettevõttes. Hetkel töötab akrediteeritud taatlus- ja kalibreerimislabori Gaslab OÜ juhatajana. Staaz lektorina 11aastat.

Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. On läbinud tuleohutusspetsialistide 5.tase koolituse ja omab õigust läbi viia koolitusi selles valdkonnas. Staaž lektorina 14 aastat. 

Ilya Shmatov  – omab tehnilist kõrgharidust (Tallinna Tehnikaülikool, elektriajamite ja jõuelektroonika -sai tehnikateaduse magistri kraad,  kui doktorikraad ei ole lõpetanud). Samuti diplomeeritud elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alala, tase 7. Töötas energeetika kui ka gaasi valdkonnas rohkem kui 10 aastat. Töötas AS EG Võrguteenus  (2007-2013)  – Uute ehitusobjektide sissekandmine ja andmete korrigeerimine vastavalt tehtud töödeleinfosüsteemis. Gaasivõrgu kaitsevööndis teostatavate toimingute järelevalve. Gaasivõrgu katoodkaitse mõõtmised ja probleemide otsing. Töötas AS Gaasivõrgud, AS Gaasivõrk (2013-2020), alates 2020 tänaseni töötab AS EG Ehitus – Gaasi valdkonnas elektripaigaldiste käidukorraldus, ehituse korraldus, auditi läbiviimisekorraldus, katoodkaitse süsteemide stabiilsuse väljatöötamine, katoodkaitse süsteemidemõõtmiste ja probleemide lahendamise juhtimine. Piksekaitsesüsteemide projektijuhtimine. Staaz lektorina 5 aastat.