Taotleja, kandidaadi või sertifitseeritud isiku pädevuseksami kord

Pädevuseksami läbiviimise kord

Pädevuseksamile lubatakse isikud, kes on eelnevalt registreeritud.

Pädevueksam on kirjalik

Pädevuseksami kestus on 90 minutit

Taotleja vastused pädevuseksami küsimustele peavad olema ilma lühendita ja loetava käekirjaga. Ei tohi olla parandatud korrektuurvärviga

Pädevuseksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on saanud maksimaalsest võimalikust punktisummast 75%

Pädevuseksami tulemused selgitab välja eksamikomisjon mille kohta vormistatakse protokoll, mille järel teeb sertifitseerimise eest vastutav isik otsuse pädevustunnistuse väljastamiseks

Pädevuseksami ajal ei ole eksamineeritaval lubatud:

  • kasutada infomaterjali
  • kasutada mobiiltelefoni
  • vestelda teiste eksamineeritavatega
  • segada pädevuseksamit ja eksamikomisjoni häiriva käitumisega

Eksamikomisjoni juhataja ettepanekul on õigus eksamikomisjonil kõrvaldada taotleja eksamilt, kui ta on rikkunud eksami protseduuri. Eksamilt kõrvaldamisel loetakse eksam mitte sooritatuks.

Kui taotleja ei sooritatud eksamit siis peab taotleja järeleksami sooritamiseks ootama vähemalt kaks nädalat, mille kohta saadetakse taotlejale kirjalik väljavõte vastavushindamise otsusest

 

Elektroonilisel teel pädevuseksami läbiviimise kord

1. Pädevuseksamile lubatakse isikud, kes on eelnevalt registreeritud eksamile, taotlused ja tõendusdokumendid on esitatud ja digitaalselt allkirjastatud.
2. Pädevuseksam on suuline.
3. Pädevuseksami kestus on 90 minutit. Igale küsimusele vastus on mitte rohkem kui 2 minutit
4. Taotleja vastused pädevuseksami küsimustele peavad olema täpsed, konkreetsed ja selge kõnega.
5. Taotlejal on õigus lükata edasi pädevuseksami küsimusi ja hiljem tulla tagasi lükatud küsimuste juurde.
6. Pädevuseksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on saanud maksimaalsest võimalikust punktisummast 75%.
7. Pädevuseksami tulemused selgitab välja eksamikomisjon mille kohta vormistatakse protokoll, mille järel teeb sertifitseerimise eest vastutav isik otsuse pädevustunnistuse väljastamiseks.
8. Pädevuseksami ajal ei ole lubatud:
• kasutada infomaterjali
• kasutada mobiiltelefoni
• vestelda teiste inimestega
9. Eksamikomisjoni juhataja ettepanekul on õigus eksamikomisjonil lõpetada eksamit, kui ta on rikkunud eksami protseduuri. Eksamilt kõrvaldamisel loetakse eksam mitte sooritatuks.
10. Kui taotleja ei sooritatud eksamit siis peab taotleja järeleksami sooritamiseks ootama vähemalt kaks nädalat, mille kohta saadetakse taotlejale kirjalik väljavõte vastavushindamise otsusest.