Soojusseadmete käitaja, katlaoperaator

Õppekava                                                               

Õppekava nimetus Soojusseadmete käitaja õppekava. (ÕSK-45)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Isikud, kes alustab tegelema surveseadmete kasutamisega
  • Auru-, kuumavee ja vedelikukatelde kasutatav personal
  • Soojusenergeetikud
  • Teised teemast huvitatud isikud.
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat surveseadme valdkonna seadusandlust. Tunneb surveseadmete auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab nõuded surveseadmete kasutamisesele, tööohutusnõuded ja tuleohutusnõuded.  Koolitusel osaleja tunneb surveseadmed, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb surveseadmete seadmed ja paigaldiste põhimõttelised skeemid. Koolitusel osaleja oskab ohutu sisse ja välja lülitada ja kasutada soojusseade.

Koolitusel osaleja tunneb veeauru omadusi ja kütusekomponente ja teab põlemise omadusi. Koolitusel osaleja tunneb auru, kuumavee ja vedelikukatelde veerežiime. Koolitusel osaleja oskab teostada soojusseadme ülevaatust, analüüsida ja likvideerida avariisid ja oskab korralada katlamaja tööd.

Koolitusel osaleja saab praktilisi teadmisi katlamaja töötamist, katlaga ja töökorraldusega.

Hind (käibemaksuta) 750 euro
Õppe kogumaht 45ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu Surveseadme valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Surveseadmete tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid. Nõuded surveseadmete, surveseadme paigaldamisele ja surveseadmetöödele.
Surveseadmed, reguleerseadmed, kaitseklapid, sulgeseadmed nende elemendid ja paigutus.                                                                 Katlade põhimõttelised skeemid.                                                 Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Katelde töötamise ja ekspluateerimise printsiibid.
Töökeskkonna ohutus, kaitsevahendid ja meetmed.  Küttuse liigid, tehnilised omadused. Põletid ja nende tüübid. Kütuste põletamise moodused ja seadmed. Katelde tööpõhimõte. Soojustehnika ja soojusvahetuse alused.  Katla veerežiim ja sadestised katlas. Kuumavee-,auru ja vedelikukatelde toitevee ettevalmistus. Gaasipaigaldise skeem, gaasireguleerimispunkt, tarviti gaasivarustuse põhimõtteline skeem. Mõõtetehnika. Katelde avariid ja nende likvideerimine. Praktiline tutvumine katlamajaga ja töö katlamajas. Dokumentatsiooni haldamine.
Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114 – 20  ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud surveseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Teoreetiline eksam on kirjalik

Praktika eksam on suuline

Väljastatavad dokumendid Tunnistus koolitusel ja praktikal osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti t On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana.

Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. Staaž lektorina 10 aastat.

Karl Ingermann – TTÜ emeriitdotsent,  omab kõrgharidust, tehnikateaduste kandidaat (PhD). Endine Narva Polütehnikum tehnikaalaste õppeainete lektor ning Kohtla-Järve Soojuselektrijaama vaneminsener. Pedagooline staaz 50 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2.Staaž lektorina 9 aastat. 

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, küttegaasiseadme ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.