Eksamiküsimustiku temaatika

EKSAMIKÜSIMUSTIKU TEMAATIKA
isikute nõuetele vastavuse hindamisel ja tõendamisel   

Kinnitatud 16.oktoober 2017.a

1.   Üldist

1.1   Käesoleva eksamiküsimustiku temaatika on koostatud majandus- ja taristuministri   määruse nr.88 kinnitatud “Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” alusel ja seda kasutatakse Gaasikasutuskoolituse OÜ-s eelviidatud määruses nimetatud isikute pädevuseksami küsimuste koostamisel.

1.2   Eksamiküsimustiku temaatika alusel koostatakse konkreetsed eksamiküsimused, lähtudes taotletavast  tegevusvaldkonnast ja pädevusulatusest.

1.3   Seadmete ehitust, ohutut kasutamist ning tehnilist kontrolli käsitlevate küsimuste koostamisel on kasutatud seadme valmistaja asjakohaseid dokumente (paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid, seadme tehnilisi kirjeldusi jm), normdokumente, head inseneritava ja üldtunnustatud põhimõtteid.

2.   SURVESEADME  VALDKOND

2.1   Õigusaktid

2.1.1   Seadme ohutuse seadus

 1. Seaduse  reguleerimisala.
 2. Teiste  seaduste  kohaldamine.
 3. Muud  surveseadmed  ja  surveseadmestikud.
 4. Mõisted  käesoleva  seaduse  tähenduses.
 5. Surveseadmete  liigitus.
 6. Nõuded  surveseadmele.
 7. Nõuded  püsiliidetega  tegelevatele  isikutele.
 8. Surveseadme  turule  laskmine.
 9. Surveseadme  nõuetele  vastavuse  hindamine  ja  tõendamine.
 10. Tunnustatud  ja  tunnustatud  erapooletu  asutus.
 11. Nõuded  surveseadme  kasutamisele.
 12. Auditi  kohustusega  surveseadmed.
 13. Surveseadme  registreerimine
 14. Surveseadme  kaitsevöönd.
 15. Surveseadme  omaniku  kohustused.
 16. Surveseadme  kasutamise  järelevaataja.
 17. Surveseadme  kasutamise  järelevaataja  kohustused.
 18. Surveseadme  käitaja.
 19. Surveseadmetööd.
 20. Surveseadmetööde  tegija.
 21. Nõuded  surveseadmetöödele.
 22. Surveseadmetöid  tegev isik.
 23. Surveseadmetöid  tegeva  isiku  kohustused.
 24. Surveseadme  audit.
 25. Isiku  nõuetele  vastavuse  hindamine  ja  tõendamine.
 26. Välisriigis  omandatud  pädevuse  tunnustamine.
 27. Isiku  nõuetele  vastavuse  hindaja  ja  tõendaja.
 28. Ettevõtja  registreerimine.
 29. Riikliku  järelevalve  teostaja.
 30. Tarbijakaitse ja Tehnilise  Järelevalve  Ameti  pädevus.
 31. Riiklikku  järelevalvet  teostava  ametiisiku  õigused  ja  kohustused.
 32. Ettekirjutus  ja  otsus.
 33. Ettekirjutuse  või  toimingu  vaidlustamine.
 34. Nõuetele  vastavuse  kontrollimine.
 35. Vastutus  surveseadme  turule  laskmise  nõuete  rikkumise  korral.
 36. Vastutus  surveseadme  kasutamise  nõuete  rikkumise  korral.
 37. Seaduse  rakendussätted.

2.1.2   Nõuded  surveseadmetöödele

 1. Nõuded  surveseadme  paigaldusprojektile
 2. Nõuded  surveseadme  paigaldamisele
 3. Surveseadme  remondi-  või  ümberehitusprojekt
 4. Nõuded  surveseadme  remontimisele
 5. Nõuded  surveseadme  ümberehitamisele
 6. Surveseadme  varustamine  teabega
 7. Ohtliku  vedeliku  anuma  projekt
 8. Ohtliku  vedeliku  anuma  valmistamiskavand
 9. Ohtliku  vedeliku  anuma  valmistamisprojekt
 10. Ohtliku  vedeliku  anuma  valmistamine
 11. Ohtliku  vedeliku  anuma  varustamine  teabega

2.1.3 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus

(majandus- ja taristuministri  määruse  19.03.2020.  nr.5).

2.1.4   Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded

(majandus- ja taristuministri  määruse  09.07.2015.  nr.88)

 1. Pädevustunnistuse  saamise  eeldused.
 2. Pädevuseksam.
 3. Eksamile lubamine.
 4. Eksamijuhend.
 5. Eksamiküsimustik.
 6. Pädevustunnistus.
 7. Pädevustunnistuse  kehtivuse  resertifitseerimine.

2.1.5   Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele

(majandus- ja taristuministri  määruse  16.07.2015.  nr.95)

 1. Auditi  toimingud.
 2. Kasutusele võtmesele eelnev audit.
 3. Korraline  audit.
 4. Erakorraline  audit.
 5. Surveseadme  korralise  auditi  sagedus.
 6. Auditi  vormistamine.
 7. Gaasiballooni auditi.

2.1.6   Nõuded  surveseadmele  ning  selle  nõuetele  vastavuse  hindamise  ja  tõendamise  kord

 1. Tehnilised  nõuded  ja  surveseadme  kategooriad.
 2. Vastavushindamine.
 3. Vastavusmärgi  paigaldamine.
 4. Vastavusdeklaratsioon.
 5. Põhilised  ohutusnõuded.
 6. Transporditava  surveseadme  vastavushindamine,  vastavuse  taashindamine  ja  korraline     kontroll.

2.1.7   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL                                                                                                                                                          

2.1.8   Surveseadme  kaitsevööndi  ulatus

2.2   Surveanum

 1. Seadme konstruktsioon ja selle osad.
 2. Seadme ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Ohutusnõuded seadme kasutamisel.

2.3   Torustik

 1. Torustiku konstruktsioon ja selle osad.
 2. Torustiku  toed ja kompensaatorid.
 3. Torustike ohutus- ja juhtimisseadmed.
 4. Ohutusnõuded  torustike kasutamisel.

2.4   Ohtliku  vedeliku  paikne  mahuti

 1. Mahuti konstruktsioon ja selle osad.
 2. Mahuti  ohutus- ja juhtimisseadmed..
 3. Ohutusnõuded mahuti kasutamisel.
 4. Mahuti kasutamise keskkonnanõuded.
 5. Mahuti juurde kuuluv  ohtliku  vedeliku  torustik.

2.5   Ohtliku  vedeliku  veoanum

 1. Anuma konstruktsioon ja selle osad.
 2. Anuma ohutus ja juhtimisseadmed.
 3. Ohutusnõuded anuma kasutamisel.
  Märkus: teemad põhinevad ADR kokkuleppel.

2.6   Aurukatel

 1. Aurukatla konstruktsioon ja selle osad, tööpõhimõte.
 2. Katla  toitevesi  ja  selle  ettevalmistamine.
 3. Kütused.  Põlemisprotsess.  Katla  soojusbilanss.
 4. Vee  ja  veeauru  põhiomadused   kuumutamisel.
 5. Katla  ohutus- ja juhtimisseadmed.
 6. Ohutusnõuded aurukatla kasutamisel.
 7. Katlaehituse  materjalid (metallid,  müürituse-,  isolatsiooni-  ja  tihendusmaterjalid). 

2.7   Kuumavee- ja vedelikukatel 

 1. Katla konstruktsioon ja selle osad, tööpõhimõte..
 2. Katla  toitevesi  ja  selle  ettevalmistamine.
 3. Katla  ohutus- ja juhtimisseadmed.
 4. Kütused.  Põlemisprotsess.  Katla  soojusbilanss.
 5. Soojuskandjate põhiomadused kuumutamisel.
 6. Ohutusnõuded katla kasutamisel.

2.8   Meditsiinigaasi süsteemid 

 1. Meditsiinigaasi  koostis  ja omadused.
 2. Meditsiinigaasi  süsteemi  konstruktsioon ja selle osad.
 3. Meditsiinigaasi  süsteemi  ohutus-  ja  juhtimisseadmed.
 4.  Meditsiinigaasi  süsteemi  kasutamise ohutusnõuded.

Märkus: teemad põhinevad järgmistel standarditel: EVS-EN ISO 7396-1, EVS-EN 13221, EVS-EN ISO 7396-2

2.9   Surveseadme paigaldamine

 1. Nõuded  projektile.
 2. Kontroll ja katsetamine.
 3. Nõuded dokumentatsioonile.

2.10   Surveseadme remontimine ja ümberehitamine

  1. Nõuded  projektile.
  2. Kontroll ja katsetamine.
  3. Nõuded dokumentatsioonile.

Märkus: teemad põhinevad järgmistel standarditel: EVS-EN 13480-5

2.11   Surveseadme valmistamine

 1. Nõuded  projektile.
 2. Nõuded materjalidele.
 3. Valmistusprotsess.
 4. Kontroll ja katsetamine.
 5. Nõuded valmistus- ja paigaldusdokumentatsioonile.

Märkus: teemad põhinevad järgmistel normdokumentidel: EVS-EN 13445-1, EVS-EN 13445-2, EVS-EN 13445-3, EVS-EN 13445-4, EVS-EN 13445-5.

2.12   Teraste keevitamine

 1. Materjalid
 2. Keevitusprotsess.
 3. Nõuded keevitajale.
 4. Keevisliidete kontrollimine.

Märkus: teemad põhinevad järgmistel standarditel: EVS-EN ISO 14731, EVS-EN ISO 15609-1, EVS-EN ISO 9712, EVS-EN ISO 2553, ISO 5817, EVS-EN 1011-1, EVS-EN 1011-2.

2.13   Surveseadme paigaldus ja remondi projekti hindamine

 1. Materjalid ja nende valik
 2. Tugevusarvutused.
 3. Kontroll ja katsetamine.
 4. Surveseadme valmistamise tehnoloogia.
 5. Surveseadme ohutusseadistega varustamine.
 6. Surveseadme remondi ja ümberehituse tehnoloogia.
 7. Surveseadmete paigaldamine ja ühendamine torustike ning seadmetega.

2.14   Surveseadmetele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja  nende nõuetele vastavuse tõendamise kord 

(majandus- ja taristuministri  määruse  01.06.2015.  nr.18).

3.   MASINA VALDKOND  

3.1   Õigusaktid

3.1.1      Seadme ohutuse seadus

 1. Seaduse  reguleerimisala.
 2. Seaduse  kohaldamisala.
 3. Teiste  seaduste  kohaldamine.
 4. Mõisted  käesoleva  seaduse  tähenduses.
 5. Masina  ja  osaliselt  komplekteeritud  masina  turule  laskmine.
 6. Plahvatusohutsooni  seadme,  kaitsesüsteemi,  tarviku  ja  komponendi  turule  laskmine.
 7. Välitingimustes  kasutatava  seadme  turule  laskmine.
 8. Vastavushindamine.
 9. Nõuetele  mittevastava  masina, osaliselt  komplekteeritud  masina, plahvatusohutsooni  seadme,   kaitsesüsteemi,  tarviku  ja  kasutatava  seadme  esitlemine.
 10. Teavitatud   asutusele  esitatavad  nõuded.
 11. Nõuded  masina,  plahvatusohutsooni  seadme,  kaitsesüsteemi,  tarviku  ja  välitingimustes   kasutatava  seadme  kasutamisele  võtmisele  ning  kasutamisele.
 12. Masina  ja  plahvatusohutsooni  seadme  omaniku  kohustused.
 13. Masina  kasutamise  järelevaataja.
 14. Masina  kasutamise  järelevaata kohustused.
 15. Masina  käitaja.
 16. Masina  paigaldamine.
 17. Masina  ümberehitamine ja remont.
 18. Masinatööd.
 19. Masinatöid  tegev isik.
 20. Masinatöid  tegeva  isiku  kohustused.
 21. Masina  audit.
 22. Masina  auditi  kohta  andmete  esitamine.
 23. Auditi  teostaja.
 24. Personali  sertifitseerimine.
 25. Personali  sertifitseerimisasutus.
 26. Välisriigis  omandatud  pädevuse  tunnustamine.
 27. Ettevõtja  registreerimine.
 28. Riikliku  Järelevalve  teostaja.
 29. Tarbijakaits ja Tehnilise  Järelevalve  Ameti  pädevus.
 30. Riiklikku  Järelevalvet  teostava  ametiisiku  õigused  ja  kohustused.
 31. Ettekirjutus  ja  otsus.
 32. Ettekirjutuse  või  toimingu  vaidlustamine.
 33. Masina,  osaliselt  komplekteeritud  masina,  plahvatusohutsooni  seadme,  kaitsesüsteemi,  komponendi  tarviku  ja välitingimustes  kasutatava  seadme  turule  laskmise nõuete  rikkumine.
 34. Masina,  plahvatusohutsooni  seadme,  kaitsesüsteemi  ja  tarviku  kasutamisele  võtmise  ning  kasutamise  nõuete  rikkumine.
 35. Masina  ja  plahvatusohutsooni  seadme  omaniku  ning  masina  kasutamise  järelevaataja     kohustuste  täitmata  jätmine.
 36. Registreeritava  masina  masinatööde  tegemise  nõuete  rikkumine.
 37. Masinatöid  tegeva  isiku  kohustuste  täitmata  jätmine.

3.1.2   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus

(majandus- ja taristuministri  määruse  19.03.2020.  nr.5).

3.1.3   Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded

(majandus- ja taristuministri  määruse  09.07.2015.  nr.88)

 1. Pädevustunnistuse  saamise  eeldused.
 2. Pädevuseksam.
 3. Eksamile lubamine.
 4. Eksamijuhend.
 5. Eksamiküsimustik.
 6. Pädevustunnistus.
 7. Pädevustunnistuse  kehtivuse  resertifitseerimine.

3.1.4   Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele

(majandus- ja taristuministri  määruse  16.07.2015.  nr.95)

 1. Auditi  toimingud.
 2. Kasutusele võtmesele eelnev audit.
 3. Korraline  audit.
 4. Erakorraline  audit.
 5. Surveseadme  korralise  auditi  sagedus.
 6. Auditi  vormistamine.

3.2   Tornkraana ja statsionaarne noolkraana

 1. Tornkraana ehitus, selle osad ja tööpõhimõtted.
 2. Tornkraana hoiatus-, ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Tornkraana kasutamine.
 4. Tornkraana kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.3   Raudtee- ja liikurnoolkraana

 1. Kraana ehitus, selle osad ja tööpõhimõtted.
 2. Kraana hoiatus-, ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Kraana kasutamine.
 4. Kraana kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.4   Portaalkraana

 1. Kraana ehitus, selle osad ja tööpõhimõtted.
 2. Kraana hoiatus-, ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Kraana kasutamine.
 4. Kraana kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.5   Sild-, pukk- ja konsoolkraana

 1. Kraana ehitus, selle osad ja tööpõhimõtted.
 2. Kraana hoiatus-, ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Kraana kasutamine.
 4. Kraana kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.6   Hüdrotõstuk ja korvtõstuk

 1. Tõstukite ehitus, selle osad ja tööpõhimõtted.
 2. Tõstukite hoiatus-, ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Tõstukite kasutamine.
 4. Tõstukite kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.7   Lift,  kaubalift,  platvormtõstuk ja kabiiniga ehitustõstuk

 1. Lifti ja tõstukite ehitus, osad ja tööpõhimõtted.
 2. Lifti ja tõstukite ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Lifti ja tõstukite kasutamine.
 4. Lifti ja tõstukite kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.8   Atraktsioon

 1. Ehitus ja põhiparameetrid.
 2. Ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Kasutamine.
 4. Kontrollimine ja katsetamine.
 5. Dokumentatsioon.

3.9   Tornkraana paigaldamine

 1. Nõuded paigaldusprojektile.
 2. Ohutusnõuded paigaldamisel.
 3. Paigaldustöödega kaasnev dokumentatsioon.

3.10   Portaalkraana paigaldamine

 1. Nõuded paigaldusprojektile.
 2. Ohutusnõuded paigaldamisel.
 3. Paigaldustöödega kaasnev dokumentatsioon.

 3.11   Sild-, pukk ja konsoolkraana paigaldamine

 1. Nõuded paigaldusprojektile.
 2. Ohutusnõuded paigaldamisel.
 3. Paigaldustöödega kaasnev dokumentatsioon.

3.12   Atraktsiooni paigaldamine

 1. Ohutusnõuded paigaldamisel.
 2. Paigaldustöödega kaasnev dokumentatsioon.

3.13   Lifti, kaubalifti, platvormtõstuki ja kabiiniga ehitustõstuki paigaldamine

 1. Nõuded paigaldusprojektile.
 2. Ohutusnõuded paigaldamisel.
 3. Paigaldustöödega kaasnev dokumentatsioon.

3.14   Remont ja ümberehitamine

  1. Masinatööde kavandamine.
  2. Dokumentatsioon.
  3. Materjalid.
  4. Keevitustööd.
  5. Nõuded keevitajale.
  6. Keevisliidete kontrollimine

3.15   Masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaldamise juhend

4.   KÜTTEGAASI VALDKOND

4.1   Õigusaktid

4.1.1   Seadme  ohutuse  seadus 

 1. Seaduse  reguleerimisala.
 2. Seaduses  kasutatavad  mõisted.
 3. Küttegaasi,  gaasi- ja  abiseadme  turule  laskmine  ning  kasutusele  võtmine.
 4. Gaasi- ja abiseadme  nõuetele  vastavuse  hindamine  ja  tõendamine.
 5. Nõuded  gaasiseadme  kasutamisele.
 6. Gaasiseadme omaniku  kohustused.
 7. Teavitatud  asutus (teavitatud asutus, nõuded, vastutuskindlustus).
 8. Nõuded  gaasipaigaldisele.
 9. Gaasipaigaldise  kategooriad.
 10. Gaasipaigaldise  kaitsevöönd.
 11. Nõuded  gaasipaigaldise  kasutusele  võtmisel  ja  kasutamisel.
 12. Gaasipaigaldise  omaniku  kohustused.
 13. Gaasipaigaldise  kasutamise  järelevaataja.
 14. Nõuded  gaasipaigaldise  ehitamisele  ja  ehitamisega  tegelevatele  ettevõtjatele.
 15. Nõuded  gaasitöödele  ja  gaasitööde  tegijatele.
 16. Gaasitöid  tegev  isik.
 17. Nõuded  gaasipaigaldise  püsiliiteid  tegevatele  isikutele.
 18. Audit.
 19. Auditi  teostaja.
 20. Auditi  kohustusega  gaasipaigaldised.
 21. Isiku  nõuetele  vastavuse  hindamine  ja  tõendamine.
 22. Välisriigis  omandatud  pädevuse  tunnustamine.
 23. Isiku  nõuetele  vastavuse  hindaja  ja  tõendaja.
 24. Ettevõtja  registreerimine.
 25. Riiklik  järelevalve ( järelevalve  teostaja).
 26. Tarbijakaitse ja Tehnilise  Järelevalve Ameti  pädevus.
 27. Riiklikku  järelevalvet  teostava  ametiisiku  õigused  ja  kohustused.
 28. Ettekirjutus  ja  otsus.
 29. Ettekirjutuse  või  toimingu  vaidlustamine.
 30. Nõuetele  vastavuse  kontrollimine.
 31. Gaasi- või abiseadmete  ja  küttegaasi  turule  laskmise  nõuete  rikkumine.
 32. Gaasitööde  tegemise  ja  gaasipaigaldise  ehitamise  nõuete  rikkumine.
 33. Gaasipaigaldise  ja  gaasiseadme kasutusele  võtmise  ja  kasutamise  nõuete  rikkumine.
 34. Gaasitöid  tegeva  isiku  kohustuste  täitmata  jätmine.
 35. Gaasipaigaldise  kaitsevööndis  kehtestatud  piirangute  rikkumine.
 36. Tehnilise  kontrolli  ning  isiku  nõuetele  vastavuse  hindamise  ja  tõendamise  nõuete  rikkumine.
 37. Seaduse  rakendussätted

4.1.2   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus

(majandus- ja taristuministri  määruse  19.03.2020.  nr.5)

4.1.3   Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded

(majandus- ja taristuministri  määruse  09.07.2015.  nr.88)

 1. Pädevustunnistuse  saamise  eeldused.
 2. Pädevuseksam.
 3. Eksamile lubamine.
 4. Eksamijuhend.
 5. Eksamiküsimustik.
 6. Pädevustunnistus.
 7. Pädevustunnistuse  kehtivuse  resertifitseerimine.

4.1.4   Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele

(majandus- ja taristuministri  määruse  16.07.2015.  nr.95)

 1. Auditi  toimingud.
 2. Kasutusele võtmesele eelnev audit.
 3. Korraline  audit.
 4. Erakorraline  audit.
 5. Surveseadme  korralise  auditi  sagedus.
 6. Auditi  vormistamine.

4.1.5  Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded

(majandus- ja taristuministri  määruse  03.07.2015.  nr.87  )

 1. Mõisted.
 2. Üldnõuded  gaasipaigaldisele.
 3. Küllaldase  tugevuse  tagamine.
 4. Arvutusrõhk  ja  arvutuslik  temperatuur.
 5. Materjalid.
 6. Gaasipaigaldise  kasutamis-  ja  hooldusjuhendid.
 7. Üldnõuded  gaasitorustikule.
 8. Nõuded  välistorustikule.
 9. Nõuded  torustiku  sisestusele  hoonesse.
 10. Nõuded  sisetorustikule.
 11. Nõuded  reguleer- ja  ohutusseadmetele  ning  arvestitele.
 12. Nõuded  gaasitarviti  paigaldamisele  ja  põlemisgaaside  eemaldamisele.
 13. Nõuded  ruumide  ventilatsioonile.
 14. Nõuded  põlemisgaaside  eemaldamisele.
 15. Nõuded  gaasipaigaldise  ehitamisele.

4.1.6   Vedelgaasi ohutusnõuded .

 1. Nõuded vedelgaasiseadme ja ballooni kasutamisele.
 2. Nõuded vedelgaasi ladustamisele.
 3. Nõuded vedelgaasi paiksele mahutile.
 4. Nõuded ajutisele mahutile ja balloonikogumile.
 5. Nõuded aurustile.
 6. Nõuded vedelgaasitorustikule.
 7. Nõuded gaasiveoanuma täitmisele.
 8. Nõuded vedelgaasijaamale

4.2   A ja B kategooria gaasipaigaldised

 1. Gaasipaigaldise ja –seadme konstruktsioon ja selle osad.
 2. Gaasipaigaldise ja –seadme ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Gaasipaigaldise ja –seadme kasutamine.

4.3  A, B  ja C  kategooria gaasipaigaldised

 1. Gaasipaigaldise konstruktsioon ja selle osad.
 2. Gaasipaigaldise ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Gaasipaigaldise ja –seadme kasutamine.

4.4   A, B  C ja D kategooria gaasipaigaldised

 1. Gaasipaigaldise konstruktsioon ja selle osad.
 2. Gaasipaigaldise ohutus- ja juhtimisseadmed.
 3. Gaasipaigaldise ja –seadme kasutamine.

4.5   Terasest gaasitorustike ehitamine

 1. Materjalid.
 2. Keevitusprotsessid.
 3. Nõuded keevitajale.
 4. Terastorustike paigaldamise nõuded.
 5. Kontroll ja katsetamine.

4.6   Plasttorustike ehitamine

 1. Materjalid ja nende käsitlemine.
 2. Paigaldamise nõuded.
 3. Plasttorustike ühendamine.
 4. Kontroll ja katsetamine.

4.7   Kihtsein materjalidest torustike ehitamine

 1. Materjalid.
 2. Paigaldamise nõuded.
 3. Torustike ühendamine.
 4. Kontroll ja katsetamine.

4.8   Vasest torustike ehitamine

 1. Materjalid.
 2. Vasktorustike paigaldamise nõuded.
 3. Vasktorustike ühendamine.
 4. Kontroll ja katsetamine.

4.9   Gaasipaigaldise ehitamine, remontimine ja hooldamine

 1. Gaasipaigaldise projekteerimine.
 2. Gaasipaigaldise ehitamine.
 3. Gaasipaigaldise kontroll ja katsetamine.
 4. Gaasipaigaldise dokumentatsioon.

4.10   Gaasiseadme paigaldamine, demonteerimine, hooldamine ja remont

 1. Paigaldamise ja kasutamise nõuded.
 2. Tuleohutusnõuded gaasiseadme paigaldamisel.
 3. Nõuded demonteerimisel, hooldamisel ja remondil.

4.11   Vedelgaasianumate täitmine

  1. Vedelgaasiballoonide täitmise protseduurid.
  2. Kontrolliprotseduurid enne ja pärast täitmist ning täitmise ajal.

Märkus:  EVS-EN 13952, EVS-EN 1439, EVS-EN 14570, EVS-EN 16728

4.12   Küttegaasi ladustamine

 1. Nõuded ladustuskohale.
 2. Nõuded ladustamisele.

Märkus:  EVS 884, EVS-EN 12007-1, EVS-EN 88-1, EVS-EN 12007-2, EVS-EN 12327, EVS-EN 1775, EVS-EN 12279, EVS-EN 12732, EVS-EN 16129,  EVS-EN 1443, EVS-EN 1594, EVS-EN 1775, Gaasiliidu juhendid G3-1, G1-1, G2-1, G2-2, G4-2.

4.13   Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/426/EL küttegaasiseadmete kohta

5.   Isikute eksamiküsimustiku temaatikad vastavalt taotletud valdkonnale ja pädevusulatusele

5.1   Kasutamise järelevaataja ja töid tegeva isiku pädevuse taotleja eksami temaatikad

 

Valdkond Pädevus Järelevaataja temaatikad Töid tegeva isiku temaatikad
Surveseadmed Aurukatel 2.1, 2.6
Kuumavee või muu vedeliku katel 2.1, 2,7
Surveanum 2.1, 2.2
Torustik 2.1, 2.3
Ohtliku vedeliku paikne mahuti 2.1, 2.4
Ohtliku vedeliku veoanum 2.1, 2.5
Meditsiinigaasisüsteem 2.1, 2.8
Surveseadme paigaldamine 2.1, 2.9, 2.12, 2.13
Surveseadme remontimine ja ümberehitamine 2.1. 2.10, 2.12, 2.13
V liigi surveseadme valmistamine 2.1, 2.11, 2.12, 2.13
Tornkraana ja statsionaarne noolkraana 3.1, 3.2
Raudtee- ja liikurnoolkraana 3.1, 3.3
Portaalkraana 3.1, 3.4
Sild-, pukk- ja konsoolkraana 3.1, 3.5
Hüdrotõstuk ja korvtõstuk 3.1, 3.6
Kaubalift, platvormtõstuk ja kabiiniga ehitustõstuk 3.1, 3.7
Atraktsioon 3.1, 3.8
Tornkraana paigaldamine 3.1, 3.2, 3.9
Portaalkraana paigaldamine 3.1, 3.4, 3.10
Sild-, pukk- ja konsoolkraana paigaldamine 3.1, 3.5, 3.11
Atraktsiooni paigaldamine 3.1, 3.8, 3.12
Kaubalifti, platvormtõstuki ja kabiiniga ehitustõstuki   paigaldamine 3.1, 3.7, 3.13
Masinad Tornkraana remont ja ümberehitamine 3.1, 3.2, 3.14
Raudtee- ja liikurnoolkraana remont 3.1, 3.3, 3.14
Portaalkraana remont 3.1, 3.4, 3.14
Sild-, pukk- ja konsoolkraana remont ja ümberehitamine 3.1, 3.5, 3.14
Hüdrotõstuku remont 3.1, 3.6, 3.14
Kaubalift, platvormtõstuk ja kabiiniga ehitustõstuku remont 3.1, 3.7, 3.14
Atraktsiooni remont 3.1, 3.8, 3.14
Küttegaas A ja B kategooria gaasipaigaldis 4.1, 4.2
A, B  ja C  kategooria gaasipaigaldis 4.1, 4.2, 4.3
A, B, C ja D kategooria gaasipaigaldis 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Gaasipaigaldise ehitamine, remont ja hooldus 4.1, 4.5 – 4.9
Gaasiseadme paigaldamine, demonteerimine, hooldus ja remont 4.1, 4.5 – 4.9, 4.10
Küttegaasi ladustamine 4.1, 4.12
Vedelgaasianumate täitmine 4.1, 4.11
Terasest gaasitorustike ehitamine 4.1, 4.5
Plasttorustike ehitamine 4.1, 4.6
Kihtsein materjalidest torustike ehitamine 4.1, 4.7
Vasest torustike ehitamine 4.1, 4.8