Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT- tase 2

Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT- tase 2 õppekava

Õppekava nimetus Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT- tase 2 (ÕK-45)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm

 

  • Mittepurustava kontrolli valdkonnas töötavad spetsialistid
  • Gaasi, – surveseadme – ja masinatöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud, kes on püsiliidete teostamise vastutav isik.
  • Keevitustehnika ja kvaliteedikontrolli personal
  • Metalltööstuse spetsialistid
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. Koolitusel osaleja on valmis ja osaleb PT tase 2 pädevuseksamil vastavalt standardile EN ISO 9712.
Hind (KM-ta) 1200 euro
Õppe kogumaht  45 akadeemilist tundi
Õppe sisu 1.Sissejuhatus mittepurustava katsetamisse (NDT).  Terminoloogia ja arenduse ajalugu.

2. Kapilaarse meetodi füüsikalised põhimõtted ja vajalik teadmiste maht.

3. Standardid: EN ISO 1371-1, EN ISO 1371-2, EN ISO 10228-2, EN ISO 3452-6, EN ISO 3452-4, EN ISO 3452-5, ISO 3059, ISO 3452-1, ISO 3452-2, ISO 3452-3, ISO 4987, ISO 23277, ISO 10893-4, ISO 12706, EN ISO 9712.

4. Tootevaldkonna teadmiste maht ning meetodi ja kasutatavate tehniliste vahendite võimalused. Tüüpilised tootmisvead ja defektid (sepised, valandid, valtstooted, keevitamine jne)

5. Varustus. Kapillaarmeetodi kasutamine.

6. Enne testimist nõutav informatsioon. Informatsioon kontrollitava objekti kohta, kirjalike juhendi koostamine.

7. Testimine (kontrolli läbiviimine). Kontrolli ettevalmistus ja katsetamine. Kirjalike juhiste koostamine vastavalt standarditele EN 1371-1, EN 10228-2, EN 1289

8. Kontrolli tulemuste hindamine ja aruande koostamine. Kontrolli aruande kinnitamine. Hindamise alused. Defektide hinnang.

9. Kvaliteedi kontroll. Personali sertifitseerimine vastavalt ISO 9712. Varustuse kontroll. Kirjalikud juhendid.

10. Keskkonnakaitse. Kemikaalide utiliseerimine. Mittepurustava kontrolli meetodite ülevaade.

11. Praktiline auditoorne osa:                                                                                                

– Töö šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel ;        

– Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, Tallinn, Kopli tn.96-20 ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207 . Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud seadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega, visuaalse kontrolli teostamise varustusega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

 

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundid hinnatakse eksami teel.
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. PT-2 sertifikaat eduka eksami sooritamise juhul.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.