16t_PE torustike ehitamine_ÕPE-16

Õppekava                                                                                 

Õppekava nimetus PE torustike ehitamine (ÕPE-16)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Isikud, kes alustab tegelema gaasiga ja gaasiseadmetega
  • Surveseadmetöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Surveseadmetööde teostajad, keskkonna tehnika lukkseppad.
  • Veetorustike ehitajad
  • Teised teemast huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisteid ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid antud valdkonna standardeid, juhendeid ja nende nõudeid. Koolitusel osaleja teab nõudeid PE torustike ehitamisele ja keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb üldnõudeid gaasi jaotus-, tarne ja tarbijatorustike rajamiseks ning juhiseid ja soovitusi PE gaasitorustike ehitamiseks ja terastorustike renoveerimiseks. Oskab kasutada juhendi EGL Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine.

Koolitusel osaleja teab milliseid kaasaaegsed materjale ja süsteeme kasututatakse  torustike ehitamiseks.

Koolitusel osaleja oskab PE torude praktilisi keevitustöid teostada ja vormistada.

Hind (ilma KM-ta) 500 euro
Õppe kogumaht 16 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t=45min)
Õppe sisu Surveseadme ja gaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus.

Nõuded torustike ehitamisele ja keevitustöödele. Tehnovõrgud. EVS 843:2016 „Linnatänavad“. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. EGL Juhend G2-1:2017.

Jaotus ja tarnetorustike projekteerimine. Kasutatavad materjalid. Rõhkude seosed. Liited, torustiku paiknemine ja sulgeseadmed. PE torustike ehitamine. Põkkliited ja elektermuhvliited. Keevitusseadmed ja keevitajate kvalifikatsioon. Proovikeevitus, koostekeevitus, PE keevitamine miinustemperatuuridel, kujad ja paigaldussügavus. Torustiku kaevik ja kaeviku ehitus. Kvaliteedikontroll ja torustiku proovimine.

Praktiline PE torustike keevitamine elektermuhvliidetega ja põkk keevitusega.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad

·         Tallinn, Ehitajate tee 114-20

·         Tallinn, Kopli tn 96-20  

·         Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207.

Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne. Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul, PE torustikud, fiitingud, keevituse ja surveproovi seaded.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse kirjaliku eksamiga ja PE torustiku surveprooviga.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.