24t_Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija)_ÕMK-24


       Õppekava                                                                                 (Alus: Käskkiri nr.96T, 01.detsember 2017.a.)

Õppekava nimetus Masina käitaja   (ÕMK-24)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) tunnistuse omanikud
  • Isikud, kes alustab tegelema masina kasutamisega ja masinatöödega
  • Teised teemast huvitatud isikud
 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Tunneb masinate auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab ohutuse põhinõuded masinate kasutamisel ja tõstetööde teostamisel.

Koolitusel osaleja tunneb masinad, teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid. Koolitusel osaleja tunneb masina seadmed ja nende põhimõttelised skeemid.

Hind (ilma KM-ta) 500 euro
Õppe kogumaht 24 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
 

Õppe sisu

Masina valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Masinate tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Kraanadega tööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.

Masinad, masinaseadmed nende elemendid ja paigutus. Masina, masinaseadme paigaldise skeemid.  Kraanade tüübid ja kasutusnõuded. Lastide haarde abivahendid.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114-20, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse
Väljastatavad dokumendid Tunnistus koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaži lektorina 27 aaastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti t On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana

Anatoli Jermak –  Eesti  Ettevõtluskõrgkool  Mainor ärijuhtimine eriala ja Tallinna Tehnikaülikooli  Virumaa Kolledž masinaehituse tehnoloogia eriala. Omab pädevused küttegaasiseadmete, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Klarias Compani OÜ tõstetööde spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadi VT-2. Staaz lektorina 7 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevusi gaasi, surveseadmete ja masina valdkondades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevust surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaž lektorina  12 aastat.