Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) (16 tundi)


                                      Õppekava                                                                                

Õppekava nimetus Masina käitaja   (ÕMK-16)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) tunnistuse omanikud
  • Isikud, kes alustab tegelema masina kasutamisega ja masinatöödega
  • Teised teemast huvitatud isikud
 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat masina valdkonna seadusandlust. Tunneb masinate auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat.

Koolitusel osaleja teab ohutuse põhinõuded masinate kasutamisel ja tõstetööde teostamisel.

Koolitusel osaleja teab ohutusmärgid ja ohtusvahendid.

Hind (ilma KM-ta) 295 euro
Õppe kogumaht  16 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
 

Õppe sisu

Masina valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Masinate tehniline audit. MKM. MTR ja TTJA registrid.

Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Tõstetööde teostamine kraanade abil. Kraanadega tööde teostamise kord ja ohutusmeetmed.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse
Väljastatavad dokumendid Tunnistus koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaži lektorina 27 aaastat.

Avo Kärber – Katlakäitamise spetsialist ja õppejõud. Standardite ja mõõtetehnika insener. Endine Tehnilise Järelvalve Ameti t On lõpetanud Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikumi ning omab 40-aastast kogemust koolitajana

Igor Borissenko – omab tehnilist kõrgharidust.  On lõpetanud Loode Kaugõpe Polütehnilise Instituudi autotranspordi, majanduse ja juhtimise teaduskonnas. Omab pädevust surveseadmete, gaasi ja masina valdkondades. Lektor omab mittepurustava kontrolli VT sertifikaati, 3 tase. Staaž lektorina 5 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevusi gaasi, surveseadmete ja masina valdkondades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevust surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaž lektorina  12 aastat.