Taotleja, kandidaadi või sertifitseeritud isiku pädevuseksami kord

Pädevuseksami läbiviimise kord

Pädevuseksamile lubatakse isikud, kes on eelnevalt registreeritud.

Pädevueksam on kirjalik

Pädevuseksami küsimused on koostatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti poolt kooskõlastatud temaatika alusel

Pädevuseksami kestus on 90 minutit

Taotleja vastused pädevuseksami küsimustele peavad olema ilma lühendita ja loetava käekirjaga. Ei tohi olla parandatud korrektuurvärviga

Pädevuseksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on saanud maksimaalsest võimalikust punktisummast 75%

Pädevuseksami tulemused selgitab välja eksamikomisjon mille kohta vormistatakse protokoll, mille järel teeb sertifitseerimise eest vastutav isik otsuse pädevustunnistuse väljastamiseks

Pädevuseksami ajal ei ole eksamineeritaval lubatud:

  • kasutada infomaterjali
  • kasutada mobiiltelefoni
  • vestelda teiste eksamineeritavatega
  • segada pädevuseksamit ja eksamikomisjoni häiriva käitumisega

Eksamikomisjoni juhataja ettepanekul on õigus eksamikomisjonil kõrvaldada taotleja eksamilt, kui ta on rikkunud eksami protseduuri. Eksamilt kõrvaldamisel loetakse eksam mitte sooritatuks.

Kui taotleja ei sooritatud eksamit siis peab taotleja järeleksami sooritamiseks ootama vähemalt kaks nädalat, mille kohta saadetakse taotlejale kirjalik väljavõte vastavushindamise otsusest