Õppekava nimetus Gaasitööde projekteerimine (ÕG-45)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Küttegaasitööde projekteerimise pädevustunnistuse omanikud
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Teised teemast huvitatud isikud
 

Õpiväljundid

Koolitusel osaleja tunneb kehtivat küttegaasi valdkonna seadusandlust.

Koolitusel osaleja tunneb kehtivaid antud valdkonna standardeid, juhendeid ja nende nõudeid.

Oskab õigesti kasutada kõiki seaduse mõisteid ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtteid.

Koolitusel osaleja teab nõudeid gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele. Tunneb nõudeid gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele.

Koolitusel osaleja teab nõudeid PE torustike ehitamisele ja keevitustöödele.

Koolitusel osaleja tunneb üldnõudeid gaasi jaotus-, tarne ja tarbijatorustike rajamiseks ning juhiseid ja soovitusi PE gaasitorustike ehitamiseks ja terastorustike renoveerimiseks. Oskab kasutada juhendi EGL Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine.

Koolitusel osaleja teab milliseid kaasaaegsed materjale ja süsteeme kasututatakse  torustike ehitamiseks.

Koolitusel osaleja teab nõudeid VIEGA liitmikute ehitamisele, projekteerimisele ja press liitmikute valmistamisele.

Hind (ilma KM-ta) 750 euro
Õppe kogumaht  45t auditoorset tööd
 

Õppe sisu

Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM (MTR) ja TJA registrid.

Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmise esitavad nõuded. Tehnovõrgud. Nõuded gaasitöödel tehtavatele keevitustöödele. EVS 843 „Linnatänavad“. EVS 932 „Ehitusprojekt“. Euroopa direktiiv 2009/142/EÜ

Gaasimüük. Küttegaasi koostis ja omadused. Gaaside põlemine. Gaasipõletid. Gaasi reguleerimis seadmed, nende elemendid ja paigutus. Gaasipaigaldise skeem, gaasireguleerimispunkt, tarviti gaasivarustuse põhimõtteline skeem. Ohutusmärgid, ohutusvahendid. Nõuded projektidele.

Jaotus ja tarnetorustike projekteerimine. Kasutatavad materjalid. Rõhkude seosed. Liited, torustiku paiknemine ja sulgeseadmed. PE torustike ehitamine. Põkkliited ja elektermuhvliited. Keevitusseadmed ja keevitajate kvalifikatsioon. Proovikeevitus, koostekeevitus, PE keevitamine miinustemperatuuridel, kujad ja paigaldussügavus. Torustiku kaevik ja kaeviku ehitus. Kvaliteedikontroll ja torustiku proovimine.

Nõuded püsiliidete valmistamiseks Eestis. VIEGA tehase ajalugu, tootmise ja toodete ülevaade.  Nõuded VIEGA süsteemide ehitamisele ja projekteerimisele. Profipress ja Profipress G süsteemide ülevaade. Megapress ja Megapress G süsteemide ülevaade. Erinevate süsteemide liitmikute valmistamine, tööristade ülevaade ja kasutamine.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Värvi 5 (Laki 12), korpus A, tuba 403, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaži lektorina 27 aaastat.

Igor Borissenko – omab tehnilist kõrgharidust.  On lõpetanud Loode Kaugõpe Polütehnilise Instituudi autotranspordi, majanduse ja juhtimise teaduskonnas. Omab pädevust surveseadmete, gaasi ja masina valdkondades. Lektor omab mittepurustava kontrolli VT sertifikaati, 3 tase. Staaž lektorina 5 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaž lektorina 9 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevusi gaasi, surveseadmete ja masina valdkondades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevust surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaž lektorina  12 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat