45t_Gaasitööde projekteerimine_ÕGP45

Õppekava                                                                                    

Õppekava nimetus Gaasitööde projekteerimine (ÕGP45)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Gaasitööde projekteerijad
  • Projektijuhid, projekteerijad ehituse valdkonnas.
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Teised teemast huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat ehitusseadustiku ja  küttegaasi valdkonna seadusandlust. Oskab õigesti kasutada kõik seaduse mõisted ja terminoloogiat. Tunneb gaasipaigaldiste seadmete ja projektide auditite liike ja nende protseduure ning põhimõtted. Koolitusel osaleja tunneb kehtivad gaasi valdkonna standardid, direktiivid ja nende nõuded.

Koolitusel osaleja tunneb välisgaasitorustiku projekteerimise nõuded. Teab projektide kooskõlastamise, väljastamise ja kinnitamise tingimusi. Koolitusel osaleja  tunneb torustike ehitamise nõuded, sulgarmatuuri, katlamajade ja tööstusliku paigaldiste projekteerimise nõuded. Teab tuleohutusnõuded , vedelgaasi ohutusnõuded ja suitsu lõõride ja korstende konstruktsioonid ja paigaldamise nõuded.

Hind (ilma KM-ta) 750 euro
Õppe kogumaht 45t auditoorset tööd
Õppe sisu Küttegaasi valdkonna reguleerivad seadused ja rakendusaktid. Ehitusseadustik. Seadme ohutuse seadus. Seaduse mõisted ja terminoloogia. Gaasipaigaldiste tehniline audit. MKM (MTR) ja TJA registrid. Eesti Gaasiliidu juhendid. EVS 843 „Linnatänavad“. EVS 932 „Ehitusprojekt“.

Välisgaasitorustiku  projekteerimise  nõuded (teras  ja  plast). Tingimuste  väljastamine  ja  projekti kooskõlastamine. PE torustike  ehitamine. Vasktorustike  ehitamine. Sulgarmatuur. Kesk  ja  madala  võimsusega  katlamajade projekteerimise  nõuded  (gaas  ja  küte).

Tuleohutusnõuded  ehitisele. Suitsulõõride  ja  korstende  konstruktsioonid,  nõuded  paigaldamisele. Ohutute  seadmete  tutvustus. Vedelgaasi  paigaldiste ohutusnõued. Nõuded küttegaasi projektidele ja nende kinnitamine.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114-20, ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aaastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.

Kalev Kangro- omab tehnilist kõrgharidust. On Lõpetanud Leningradi Kõrgema Merekooli (adm. Makarovi nimelise) laevamehaaniku erialal. Töötanud EML AS-s, AS Eesti AGA-s ja Eesti Energia AS-s erinevatel tehnilistel ametikohtadel. Hetkel töötab oma firmas Panther Services OÜ, mis tegeleb gaasiseadmete ja insener-tehniliste lahenduste müügiga. Omab pädevust surve- ja küttegaasiseadmete valdkonnas. Staaž lektorina 10 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.

Jaan Labenski – Zaporozje Masinaehituse Instituut, raadioaparatuuri insener konstruktor-tehnoloog eriala.   EG Ehituse AS, Gaaslab AS – gaasiarvestite taatleja. Staaz lektorina 35 aastat.

Roman Bogdanovitš – omab kõrgharidust (TTÜ mehhaanika Teaduskond Soojustehnika eriala).  AS Gaasivõrk juhatuse esimees, vastutus alad: üldine juhtimine, finantsjuhtimine, maahaldus ja juriidilised küsimused, metroloogia, võrgu opereerimine, surumaagaasi tankla keti arendamine Eestis, surumaagaasi tanklate hoolduse korraldamine.Endine AS Eesti Gaas regiooni juht, endine AS EG Võrguteenus regiooni juht, arendusdirektor. Staaž lektorina  10 aastat.